top of page
Screenshot 2023-10-04 at 5.13.43 PM.png
Ben.jpg

Ben

Ben has been training all year for the most important competition of his life.

 

El Ben s’ ha estat entrenant tot l'any per a la competició més important de la seva vida.

 

Saturday 21.10.

18:00, Shorts Made In Baleares #1

Cineciutat Sala 1

European Premiere

Miki Duran

2023, MIB Spain, 11 min

Eng w/ Es sub

LaNau.jpg

La Nau

Bartomeu, a retired man who quietly cultivates his terraces beneath the Sierra de Tramuntana, is attacked by a drone that steals his privacy and calm. The farmer will have to fight the flying machine to restore peace and be able to enjoy his orchard again.

 

El Bartomeu, un jubilat que conrea tranquil·lament les seves marjades a la serra de Tramuntana, és atacat per un dron que li roba la intimitat i la calma. El pagès haurà de lluitar contra la màquina voladora per recuperar la pau i poder tornar a gaudir del seu hort.

 

Saturday 21.10.

18:00, Shorts Made In Baleares #1

Cineciutat Sala 1

Guillem Miró

2023, MIB Spain, 18 min

Cat w/ Es sub

Fiona.jpg

Fiona

Even Ray himself doesn't seem to know what he's doing at this party where everyone knows each other except him. But Ray really likes that girl. He has to give it a try.

 

Fins i tot el mateix Ray sembla que no sap què fa en aquesta festa on tothom es coneix menys ell. Però al Ray li agrada molt aquesta noia. Ha d’intentar-ho.

 

Saturday 21.10.

18:00, Shorts Made In Baleares #1

Cineciutat Sala 1

Rafa Cortés

2023, MIB Spain, 9 min

Es w/ Eng sub

Happy birthday Milton Pringle.jpg

Happy Birthday Milton Pringle

Taxi driver Olek and laundromat worker Lola share a great passion for the music of Milton Pringle. Their paths cross unexpectedly when one night, a strange passenger who resembles Pringle enters Olek's cab.

 

L’Olek, taxista, la Lola, que treballa en una bugaderia, comparteixen una gran passió per la música de Milton Pringle. Els seus camins es creuen de manera inesperada quan una nit, un estrany passatger que s'assembla a Pringle, puja al taxi de l’Olek.

 

Saturday 21.10.

18:00, Shorts Made In Baleares #1

Cineciutat Sala 1

Luna Macarena Campiglio Redondo

2023, MIB Spain, 16 min

Es w/ Eng sub

ANECOICA_4_web.jpg

Anecoica

Ana, a poor and widowed woman, decides to volunteer in an illegal experiment to earn money. After several tests and interviews, she finds out she will be locked in an anechoic chamber, a dangerous room that absorbs the echo and disorients the brain. However, she will have to remain inside all the time if she wants to take the reward.

 

Ana, una dona pobra i vídua, decideix fer-se voluntària per un experiment il·legal per guanyar diners. Després de diverses proves i entrevistes, descobreix que estarà tancada dins una cambra anecoica, una habitació que absorbeix l'eco i desorienta el cervell perillosament. No obstant això, haurà d’aguantar sense sortir si vol obtenir la recompensa.

 

Saturday 21.10.

18:00, Shorts Made In Baleares #1

Cineciutat Sala 1

Marcos Callejo

2023, MIB Spain, 18 min

Es w/ Eng sub

Found Stories.jpg

Found Stories Mallorca

A small adventure camera is lost on the island of Mallorca and presents us with various characters that star in their own stories.

 

Una petita càmera es perd a l'illa de Mallorca i ens presenta diversos personatges que protagonitzen les seves pròpies històries.

 

Sunday 22.10.

16:30, Shorts Made In Baleares #2

Cineciutat Sala 1

Iván Valen

2023, MIB Spain, 15 min

Cat, Eng, Es w/ Eng sub

ElEstreno_5.jpg

The Premiere

We tell the story of a family, a small theater company that subsists from the union between the members and their interest in theater. But... Why do we dedicate so much time and effort to something as ungrateful as theater? Why do we keep trying even if we spend all our money and don't stop failing?

 

La història d'una família, una petita companyia de teatre que subsisteix gràcies als vincles entre els membres i el seu interès pel teatre. Però... per què dediquem tant temps i esforç a una cosa tan desagraïda com el teatre? Per què ho continuem intentant si hi perdem els diners i no deixem de fracassar?

 

Sunday 22.10.

16:30, Shorts Made In Baleares #2

Cineciutat Sala 1

Júlia Castaño, Antonio Juan Galicia

2023, MIB Spain, 10 min

Es w/ Eng sub

The Perfect Woman.jpg

The Perfect Woman

Alma has everything she wants. But suddenly her happiness is in danger. Determinated, she sets out on a journey.

 

Alma té tot el que vol. Però, de sobte, la seva felicitat està en perill. Decidida, emprèn un viatge.

 

Sunday 22.10.

16:30, Shorts Made In Baleares #2

Cineciutat Sala 1

World Premiere 

Alisa Selishchava

2023, MIB Spain, 5 min

Ger w/ Es sub

Can you come_.jpg

Can you come?

A mother's call to her son will jeopardize an everyday day and restore the times and values of life, when going to look for the results of a possible cancer.

 

La cridada d'una mare al seu fill trastocarà un dia normal i corrent i restablirà els valors de la vida i del temps en el moment d'anar a cercar els resultats d'un possible càncer.

 

Sunday 22.10.

16:30, Shorts Made In Baleares #2

Cineciutat Sala 1

World Premiere 

Rubén Capilla

2023, MIB Spain, 10 min

Cat w/ Es sub

Nerdy Driver.jpg

Nerdy Driver

An insecure student in the middle of a driving test is approached by a robber, who forces him to flee from the police. Nerd, the robber and the examiner will engage in a frantic chase with an unexpected end.

Un lladre intercepta a un estudiant insegur en ple examen de conduir i l'obliga a fugir de la policia. Nerd, el lladre i l'examinador es veuran implicats en una persecució frenètica amb un final inesperat.

 

Sunday 22.10.

16:30, Shorts Made In Baleares #2

Cineciutat Sala 1

Balearic Premiere 

Josel Antoni Ribas

2023, MIB Spain, 6 min

Es w/ Eng sub

Otras Historias de fantasmas.jpg

Otra Historia de Fantasmas

It's three o'clock in the morning. Despite Pol's desperate attempts to convince Sara otherwise, she is determined to go down to the bar where Pol works to contact, through an OUIJA, with the spirit of a customer who died in the bar. However, the ghosts that end up manifesting themselves are beyond the spiritual world. 

 

Són les tres de la matinada. Malgrat els intents desesperats del Pol per convèncer la Sara del contrari, ella està decidida a baixar al bar on treballa el Pol per a contactar, a través d'una OUIJA amb l'esperit d'un client que va morir al bar. Tanmateix, els fantasmes que acaben manifestant-se estan més enllà del món espiritual.

 

Sunday 22.10.

16:30, Shorts Made In Baleares #2

Cineciutat Sala 1

Balearic Premiere 

Alfonso Morrillas

2023, MIB Spain, 17 min

Es w/ Eng sub

Fantaterror.jpg

Fantaterror

Alex, a young horror movie fan, is watching a late-night TV program that homages to his favorite actress Lina Miranda. She, who died 30 years ago, manifests herself through the television to give him a very important mission.

 

L’Àlex, un jove aficionat a les pel·lícules de terror, està mirant un programa de televisió nocturn que ret homenatge a la seva actriu preferida, la Lina Miranda. Ella, que va morir fa 30 anys, es manifesta a través de la televisió per a comunicar-li una missió molt important.

 

Sunday 22.10.

16:30, Shorts Made In Baleares #2

Cineciutat Sala 1

Mallorca Premiere 

Oscar RIP, Néstor Arranz

2023, MIB Spain, 15 min

Es w/ Eng sub

Les coses que mai et vaig dir.jpg

Les coses que mai et vaig dir

Pau and Vicenç meet again in the cemetery five years after the death of the former's sister. They keep a promise together and confess the love they have hidden for years.

 

Pai i Vicenç es retroben al cementiri cinc anys després de la mort de la germana del primer. Compleixen junts una promesa i es confessen l?amor que s?han amagat durant anys.

 

Sunday 22.10.

16:30, Shorts Made In Baleares #2

Cineciutat Sala 1

Balearic Premiere 

Marina Rueda

2023, MIB Spain, 9 min

Cat w/ Eng sub

bottom of page