top of page
EMIFF Banners ALL (2046 x 856 px) (1128 × 191 px) (8).png
EAsy shot Serap 2.jpg

Easy

In this fake world of social media, all we need is connection and love. Luckily for Eddy and Sibylle, their first date is going really well. The conversation is flowing and attraction is obvious. It is so easy!

 

En aquest món postís de les xarxes socials, tot el que necessitem és connexió i amor. Per sort per l’Eddy i la Sibylle, la seva primera cita està anant molt bé. La conversa flueix i l’atracció és òbvia. És massa fàcil!

 

Saturday 29.10.

17:00, Int. Short Films MIB ‘Love’

Cineciutat Sala 1

World Premiere

Alisa Selishchava

2022, Spain, 9 min

Eng w/ Es sub

ANSPW 1.jpg

A not so perfect wedding

Some children's dreams come true... others don't.

 

Els somnis d’alguns infants es fan realitat… altres no.

 

Saturday 29.10.

17:00, Int. Short Films MIB ‘Love’

Cineciutat Sala 1

World Premiere

Vinzenzo Carbone

2022, Spain, 18 min

Eng, Es w/ Es sub

Adopt an Orc.jpg

Adopt an Orc

Iker and Álvaro show their new friend a game they have invented, to use the Tinder application in a different way, called "Adopt an Orc".

 

L’Iker i l’Álvaro li ensenyen al seu nou amic un joc que han inventat, per utilitzar l’aplicació Tinder d’una manera diferent, anomenat “Adopta un Orc".

 

Saturday 29.10.

17:00, Short Films MIB ‘Love’

Cineciutat Sala 1

World Premiere

Pedro Deltell Colomer, Paula Galimberti, Gonzalo Piñán

2022, Spain, 19 min

Es w/ Es sub

Remi.jpeg

Remi

Remigio and Miguel Andrés go on their first date to see each other in person, get to know each other, and try to develop a relationship, but the first disagreements immediately arise, as they are two antagonistic personalities.

 

El Remigio i el Miguel Andrés acudeixen a la seva primera cita per a veure’s en persona, conèixer-se i intentar establir una relació, però aviat sorgeixen les primeres desavinences, ja que són dues personalitats antagòniques.

 

Saturday 29.10.

17:00, Short Films MIB ‘Love’

Cineciutat Sala 1

World Premiere

Ramon Mayol Aranda

2022, Spain, 9 min

Es w/ Es sub

In Situ.jpeg

In Situ

Juan, after many years of study and therapy, has just graduated as a psychologist. These credentials give him the power to make an early diagnosis. Is a diploma enough to make a correct diagnosis?

 

El Juan, després de molts anys d’estudi i teràpia, acaba de graduar-se com a psicòleg. Aquest títol li dona el poder de fer un diagnòstic precoç. És suficient tenir un títol per a fer un diagnòstic correcte?

 

Saturday 29.10.

17:00, Short Films MIB ‘Love’

Cineciutat Sala 1

World Premiere

Nicolas Pecollo

2022, Spain, 7 min

Es w/ Es sub

Teserac.png

Teseractus

Trapped in a constant deja vu, a Physics teacher tries to escape from a time loop with a sad ending he tries to avoid. The consequences of his liberation can be unexpected.

 

Atrapat en un déjà-vu constant, un professor de física intenta escapar d’un bucle temporal amb un final trist que tracta d’evitar. Les conseqüències del seu alliberament poden ser inesperades.

 

Saturday 29.10.

17:00, Short Films MIB ‘Love’

Cineciutat Sala 1

World Premiere

Xisco Díaz Salamanca

2022, Spain, 13 min

Es w/ Es sub

L.O.V.E. ''Like Other Violent Emotions'' .jpg

L.O.V.E. ''Like Other Violent Emotions''

L.O.V.E. is an engaging love story that explores the fragility of human relationships and examines the actions that lead to the breaking point.

 

L.O.V.E. és una captivadora història d’amor que explora la fragilitat de les relacions humanes i examina les accions que duen al punt de ruptura. 

 

Saturday 29.10.

17:00, Short Films MIB ‘Love’

Cineciutat Sala 1

World Premiere

Jaume Porcel Cladera

2022, Spain, 14 min

Es w/ Es sub

UN PARELL DE CANÇONS DESPRÉS .jpeg

UN PARELL DE CANÇONS DESPRÉS

An artist defies the current rush we live in and paints a five hundred-square meters mural that will inspire a creatively blocked songwriter. A short film that claims the synergetic power of art and culture.

 

Un artista transgredeix el ritme vertiginós imperant i pinta un mural de cinc-cents metres quadrats que inspirarà una cantautora amb bloqueig creatiu. Reivindicació filmada de la força sinergètica de l’art i la cultura.

 

Sunday 30.10.

19:00, MIB ‘Mallorca Stories’

Cineciutat Sala 1

Mallorca Premiere

Jaume Carrió

2022, Spain, 20 min

Cat w/ Eng sub

I Just Want to Disappear.jpeg

I just want to disappear

A young woman seeks help from a mysterious man that helps people who want to disappear.

 

Una dona jove busca l’ajuda d’un home misteriós que ajuda les persones que volen desaparèixer.

 

Sunday 30.10.

19:00, MIB ‘Mallorca Stories’

Cineciutat Sala 1

World Premiere

Simon Gullström

2022, Spain/Sweden, 12 min

Eng w/ Es sub

Tras El Portal.jpeg

Tras el portal

Lina is the daughter of a Majorcan artist who has not spoken to her father for a long time. After several years, she decides to go to see her brother and face the door that separates her from her father, in order to reconcile with him.

 

La Lina és filla d’un artista mallorquí que fa temps que ha deixat de parlar-se amb el seu pare. Després d'uns anys decideix anar a veure el seu germà i enfrontar-se a la porta que la separa del seu pare per a poder reconciliar-se amb ell.

 

Sunday 30.10.

19:00, MIB ‘Mallorca Stories’

Cineciutat Sala 1

World Premiere

Valentine Iconaru

2022, Spain, 15 min

Cat w/ Eng sub

els_mal (Original).00_14_10_15.Imagen fija042.jpg

Els Mal

A short film that mixes classic fiction with the craziest animation. “Els Mal” is a teenage love movie between a young vampire and a young human who discovers that the hardest thing about falling in love is meeting your girlfriend's family, especially if they are vampires.

 

Un curtmetratge que barreja la ficció clàssica amb l’animació més esbojarrada. Els Mal és una pel·lícula d'amor adolescent entre una jove vampira i un jove humà que descobreix que el més difícil d'enamorar-se és conèixer la família de la teva xicota, sobretot si són vampirs.

 

Sunday 30.10.

19:00, MIB ‘Mallorca Stories’

Cineciutat Sala 1

World Premiere

David Mataró, Pato Conde

2022, Spain, 24 min

Cat w/ Eng sub

MiIsla_SandraSeelingLipski_AlmaLucyLipski5.png

Mi Isla

Sammy is a single mother and a busy film producer in Los Angeles. Her hectic life is disrupted when her favorite uncle Eddy dies and she inherits his small hotel on the Spanish island of Mallorca. Sammy and her 2-year-old daughter embark on a journey into her past that might reveal a new future.

 

La Sammy és una mare soltera i una productora de cinema molt ocupada de Los Angeles. La seva agitada vida es veu interrompuda quan el seu oncle favorit Eddy mor i ella hereta el seu petit hotel a l'illa de Mallorca. La Sammy i la seva filla de 2 anys s'embarquen en un viatge al passat, que els revelarà un nou futur.

 

Sunday 30.10.

19:00, MIB ‘Mallorca Stories’

Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere

Sandra Lipski

2022, Spain, 14 min

Eng, Es w/ Es sub

 

Saturday 29.10.

13:30, FILMS FOR KIDS

Cineciutat Sala 2, 40min 

bottom of page