EMIFF Banners ALL-12.png
Hit the Road FRAME_1.1.jpg

HIT THE ROAD

Three women escape the hotel they are supposed to stay in during their quarantine, after they test positive during their holidays. 

 

Tres dones escapen de l'hotel on se suposa que s'allotgen durant la quarantena, després de donar positiu durant les vacances. 

 

Saturday 30.10. 

17:00h, Shorts #9 Made In Baleares 

Cineciutat Sala 1

World premier 

World Premier

Tara Marie Amaury

2021, Spain, 4min

Eng, Fr w/Es sub

Nerea by the sea.png

NEREA BY THE SEA 

It’s Nereas' last day of her normal life. She is deeply unhappy and only shows the world her tough side. She takes this way too far until she can't turn back.

 

És l'últim dia de la vida normal de Nerea. Ella és profundament infeliç i només mostra al món el seu costat dur. Porta aquest camí massa lluny fins que no pot tornar enrere.

 

Saturday 30.10. 

17:00h, Shorts #9 Made In Baleares 

Cineciutat Sala 1

World Premier

Oliver Torr

2021, Spain, 13min

Es, w/Eng sub

1 Table for two.png

TABLE FOR TWO

It's Alba and Diego's first date. A date full of inconveniences and surprises that will not leave diners and restaurant workers indifferent.

És la primera cita d’Alba i Diego. Una cita plena d'inconvenients i sorpreses que no deixarà indiferents als comensals i treballadors del restaurant.

Saturday 30.10. 

17:00h, Shorts #9 Made In Baleares 

Cineciutat Sala 1

World Premier

Clara Vizcaino

2021, Spain, 6min

Es, w/Eng sub

SERGI _ IRINA foto1.jpg

SERGI & IRINA

Raixa, June 21st 1939, during the summer solstice party, Sergi the heir of the mansion falls in love with Irina, the mansion overseer’s niece. Second World War circumstances force them to separate, but they promise to meet again next year, same place, same time. Will they keep their promise?

 

Raixa, 21 de juny de 1939, durant la festa del solstici d'estiu Sergi, l'hereu de la mansió, s'enamora d'Irina, neboda del superintendent de mansió. Les circumstàncies de la Segona Guerra Mundial els obliguen a separar-se, però prometen reunir-se de nou l'any que ve, al mateix lloc, al mateix temps. Compliran la promesa?

Saturday 30.10. 

17:00h, Shorts #9 Made In Baleares 

Cineciutat Sala 1

Miquel Verd, Àlex Tejedor

2021, Spain, 24min

Es, w/Eng sub

1 Remember me.png

REMEMBER ME

Miguel sells tickets at the local theater company. When a request arrives from a nursing home to perform a play. Miguel convinces the lighting technician, wardrobe stylist and the waitress to put on the play with him at the risk of being fired by the company.

 

Miguel ven entrades a la companyia de teatre local. Quan arriba una sol·licitud des d'una residència d'ancians per fer una obra de teatre, Miguel convenç el tècnic d'il·luminació, l'estilista del vestuari i la cambrera de posar en marxa l’obra amb ell a risc de ser acomiadat per l'empresa.

 

Saturday 30.10. 

17:00h, Shorts #9 Made In Baleares 

Cineciutat Sala 1

World Premier 

Marta Jimenez

2021, Spain, 30min

Es w/Eng sub

1 Volatile.png

VOLATILE

Ana and Carlos are a solid couple who have been in a rut. After a little misunderstanding during the Christmas holidays, Ana reconsiders the relationship.

Ana i Carlos són una parella sòlida que ha caigut en la rutina. Després d'un petit malentès durant les vacances de Nadal, Ana reconsidera la relació.

Saturday 30.10. 

17:00h, Shorts #9 Made In Baleares 

Cineciutat Sala 1

La Masia Reels

2021, Spain, 6min

Es w/Eng sub

Sol sol.jpg

SOL SOL

Xavier is a menorquin teenager that doesn't feel comfortable at home. When a catalan tourist visits the island he will try to solve his problems by exploring his sexuality, to grow up in the natural space of Sa Mesquida.

 

En Xavier és un adolescent menorquí que no se sent còmode a casa. Quan un turista català visiti l'illa intentarà resoldre els seus problemes explorant la seva sexualitat, per créixer en un espai natural com Sa Mesquida.

 

Thursday 28.10. 

21:00h, Shorts #7 Love Stories (LGBTQ+)

Cineciutat Sala 2

Àlex Arroyo

2021, Spain, 11min

Es w/Eng sub

Yo_Diablo_still02.jpg

YO, DIABLO

Joey works as a waiter for a hedonistic community of summer holiday makers in a small Mediterranean paradise. It is unclear if their exaggerated behavior is due to the summer coming to an end or is it their last summer?

Joey treballa com a cambrer per a una comunitat hedonista d'estiuejants en un petit paradís mediterrani. No està clar si el seu comportament exagerat es deu al fet que s’acaba l'estiu o que és el seu últim estiu.

Saturday 30.10. 

21:00h, Int. shorts #2 Nighttime

Cineciutat, Sala 2

Balthazar Klarwein

2021, Spain, 20min

Eng w/Es sub

Panama man.png

PANAMA MAN

A middle-aged man battles with aquatic anxiety. He goes on holiday to defeat his nemesis, the hotel pool. He must first break out of his human wrapper and leap beyond the roaring jungle of his fears to uncover his true self, Panama Man. Disclaimer: Not a superhero film.

Un home de mitjana edat lluita contra l'ansietat aquàtica. Se'n va de vacances per derrotar el seu nèmesi, la piscina de l'hotel. Primer ha de sortir de l’uniforme i superar les pors per descobrir el seu veritable jo, l’Home de Panamà. Avís: no és una pel·lícula de superherois.

Thursday 28.10. 

21:30h, Shorts #8 A Bit Twisted 

Cineciutat Sala 1

Zygintas Papartis

2021, Lithuania, 13min

No Dialogue

5h 39min.jpg

5 hours, 39 minutes, 25 seconds

When Damian comes into the world, his health is very delicate. A nurse decides to place another baby by his side, and his improvement is instantaneous. Many years later, he goes in search of this nurse, who hides a great secret.

 

Quan en Damián arriba al món, la seva salut és molt delicada. Una infermera decideix posar un altre nadó al seu costat, i la seva millora és instantània. Molts anys més tard, emprèn la recerca d'aquesta infermera, que amaga un gran secret.

 

Saturday 30.10. 

21:00h, Int. shorts #2 Nighttime

Cineciutat, Sala 2

Tomás Rojo, Santiago Rindel

2021, Spain, 23 min

Es w/Eng sub

Annie.jpg

ANNIE

Annie is a woman who wakes up in the middle of an abandoned quarry without knowing how she got there. Tied to a pole, by a metal chain, Annie can't run away. As the hours go by, her hopes of escape fade and she slowly begins to understand her complicated situation.

Annie és una dona que es desperta enmig d'una pedrera abandonada sense saber com va arribar allà. Lligada a un pal, per una cadena metàl·lica, Annie no pot fugir. Així com passen les hores, les esperances d'escapar s'esvaeixen i a poc a poc comença a entendre la seva complicada situació.

Sunday 31.10. 

21:00h, Shorts #4 Family Darkness

Cineciutat Sala 2

Miki Durán Mas

2021, Spain, 13min

Es w/ Eng subs

YEYE.png

YÉYÉ

It's 6:00 AM. Jérémy and Graziella go on a journey through the memories of a very important person to them: Yéyé. An adventure that exceeds the limits of time, between memory, imagination and reality.

 

Són les 6:00 h del matí. Jérémy i Graziella viatgen a través dels records d'una persona molt important per a ells: Yéyé. Una aventura que supera els límits del temps, entre la memòria, la imaginació i la realitat.


 

Friday 29.10. 

17:00h, Int. Shorts #1 Family Light 

Cineciutat, Sala 2 

Roxanne Paisan

2021, Spain, 18min

Es w/Eng sub