Yoga-6.png
NANDO4.jpg

NANDO

A young  boy who lives in a slum of Rio de Janeiro - which sits just across the most famous soccer stadium in all of Brazil: The Maracana. The stark contrast between the realities of Mangueira and the luxury of the Maracana shows the harsh disconnect between these two worlds.

 

Un nen viu en un barri pobre de Rio de Janeiro, que a més es troba just a l'altre costat de l'estadi de futbol més famós de tot el Brasil: el Maracanã. El fort contrast entre les realitats de Mangueira i el luxe del Maracanã mostra la forta desconnexió entre aquests dos mons.

 

Thursday 28.10.

19:30h, EUROPEAN PREMIER, SCREEN BEFORE DOC HOLY FRIT

Cineciutat Sala 1

Alec Cutter

2021, Brazil, 5min 

Por w/Es sub

Manzanal-Still.png

MANZANAL

Nearly 40 years later, 12 Latinx millennials bear witness to Rufina Amaya's grave testimony about what happened at El Mozote.

 

Gairebé 40 anys després, 12 millennials llatins donen testimoni de la greu història de Rufina Amaya sobre el que va passar a El Mozote.

 

ONLY ON FILMIN 

Jon Ayon

2021, USA, 7min’

Es w/Eng sub

Osha.jpg

OSHA

Osha is the youngest female falconer in the United Emirates, practicing a tradition that is male-dominated. Ever since she was a young girl, Her mother knew she was different. Unafraid of the magnificent hunting falcons, Osha treats her falcons as family.

 

Osha és la falconera més jove dels Emirats Àrabs Units, practicant una tradició dominada pels homes. Des que era petita, la seva mare sabia que era diferent. Sense por dels magnífics falcons caçadors, Osha tracta els seus falcons com una família.


 

ONLY ON FILMIN.ES

Rasha Amer

2021, United Arab Emirates, 15min 

Ara w/Es sub

Woman Confinades_screenshot_2.png

Women's confinement

When the world stopped, women worked more than ever. Students, nurses, psychologists, social educators, mothers, girls, supermarket and nursing home workers, teleworkers, teachers and retirees. This is their voice.

Quan el món es va aturar, les dones treballaren més que mai. Estudiants, infermeres, psicòlegs, educadors socials, mares, nenes, treballadores de supermercats i de residències, teletreballadores, mestres i jubilades. Aquesta és la seva veu.

 

Sunday 31.10.

17:00h WORLD PREMIER

Cineciutat Sala 2

MIB DOCS #12

Paula Girart Genovart

2021, Spain, 17min

Cat w/Eng sub

Sighting.png

Sighting 1978

A mallorcan guy confined in Barcelona appeases his nostalgia of visiting his hometown by using google maps. Soon he discovers that in his small town, paranormal events occur and they seem to be directly related to the UFO sighting that happened more than 40 years ago - in that same town.

 

Un mallorquí confinat a Barcelona apaivaga la nostàlgia de visitar la seva ciutat natal utilitzant google maps. Aviat descobreix que en el seu petit poble es produeixen esdeveniments paranormals i semblen estar directament relacionats amb l'albirament d'ovnis que va ocórrer fa més de 40 anys en aquesta mateixa ciutat.

 

Sunday 31.10.

17:00h 

Cineciutat Sala 2

MIB DOCS #12

Guillem Miró

2021, Spain, 8min

Cat w/Eng sub

1 Cuando voy...jpg

CUANDO VOY A UN SITIO NUEVO

The short film analyzes the meaning of going to new places, from the perspective of different cinema lovers who are in the Valle de Baztán (Navarra), including Isabel Coixet herself, who is tutoring the short.

 

El cortometraje analiza el significado de irse a sitios nuevos, a partir de la perspectiva de diferentes cinéfilos que se encuentran en el Valle de Baztán (Navarra), incluida la propia Isabel Coixet, que tutoriza el corto.

 

Sunday 31.10.

17:00h 

Cineciutat Sala 2

MIB DOCS #12

Carme Quetglas Poncell

2021, Spain, 17min

Cat w/Eng sub

TICKETS
ULISSES.png

ULISSES

In 1980, a baby orca was captured in Icelandic sea. They named him Ulisses. He began his captivity in a water park in Tarragona and became the star of the Barcelona Zoo for more than 10 years. Finally, in 1994, he was transferred to Seaworld in San Diego (USA), where he still spins around the pool. 

 

En 1980, una cria d’orca va ser capturada al mar islandès. La van anomenar Ulisses. Va començar el seu captiveri en un parc aquàtic de Tarragona i es va convertir en l'estrella del Zoo de Barcelona durant més de 10 anys. Finalment, el 1994, va ser traslladat al Seaworld a San Diego (EUA), on encara gira al voltant de la piscina. 

 

Sunday 31.10.

17:00h 

Cineciutat Sala 2

MIB DOCS #12

Joan Bover

2021, Spain, 21min

Cat w/Eng sub

Numdi.jpg

NUMDI

According to a news story that has gone around the world, the last two speakers of a language have been fighting. A journalist wants to experience it up close. Through the eyes of Dani Fuster and his technicians we will see the nuances of this story.

 

Segons una notícia que ha donat la volta al món, els dos últims parlants d'una llengua han estat lluitant. Un periodista vol viure-ho de prop. A través dels ulls de Dani Fuster i els seus tècnics veurem els matisos d'aquesta història.

 

Sunday 31.10.

17:00h 

Cineciutat Sala 2

MIB DOCS #12

Angel Galmes Sureda

2021, Spain, 30min

Es,Eng w/Eng sub

Flamenco.jpg

FLAMENCO QUEER

After decades of hiding feminine impulses, Manuel Liñán, an award-winning Spanish artist 'comes out' to challenge convention by pursuing his love of flamenco – dressed as a woman – in a conservative society with rigid cultural traditions.

 

Després de dècades d'amagar impulsos femenins, Manuel Liñán, un guardonat artista espanyol 'surt' a desafiar les convencions perseguint el seu amor pel flamenc –vestit de dona– en una societat conservadora i amb rígides tradicions culturals.

 

Friday 29.10.

19:00h 

Cineciutat Sala 2

LGBTQ+ DOCS #13

Ana González, Frederick Bernas

2021, Spain, 22min

Es w/Eng sub

Fernandez Pratsch Doc_Frame6.png

Fernández Pratsch

Unique, free, eccentric and uncensored: this is Serafin, a Spaniard who, during the Franco regime, went into exile in Germany, seeking freedom. Sixty years later he tells us, along with his husband, Michael, his memories and dreams to fulfill.

 

Únic, lliure, excèntric i sense censura: es tracta de Serafin, un espanyol que, durant el franquisme, es va exiliar a Alemanya buscant la llibertat. Seixanta anys més tard ens explica, juntament amb el seu marit, Michael, els seus records i somnis per complir.

 

Friday 29.10.

19:00h 

Cineciutat Sala 2

LGBTQ+ DOCS #13

Emiliano Spampinato

2021, Spain, 29min

Es w/Eng sub