top of page
EMIFF Banners ALL (2046 x 856 px) (1128 × 191 px) (7).png
Mesa para 3.jpeg

Mesa para 3

Five friends go to a high-end restaurant for dinner. Upon arrival, they discover that the reserved table, initially for five people, is now a table for three. An unforeseen situation will test friendships and the bonds that exist within this group of friends.

 

Cinc amics acudeixen a sopar a un restaurant de luxe. En arribar, descobreixen que la taula reservada, inicialment per a cinc persones, és ara una taula per a tres. Una situació imprevista que posarà a prova l’amistat i els vincles existents dins d’aquest grup d’amics. 

 

Friday 28.10.

17:00, Spanish Shorts 1

Cineciutat Sala 1

Balearic Premiere

Álvaro G. Company, Meka Ribera

2022, Spain, 13 min

Es w/ Eng sub

The tenant.jpeg

The Tenant

Mia (Belén Rueda) wakes up one morning with a strange pain in her leg. Little by little the limp gets worse until someone warns her that the pain is not what it seems. Either she casts a spell that very night, or her life will never be the same again.

 

La Mia (Belén Rueda) es desperta un matí amb un estrany dolor a la cama. A poc a poc la coixera es va accentuant, fins que algú l’avisa que aquest dolor no és el que pareix. O fa un conjur aquell mateix vespre o la seva vida mai tornarà a ser la que era.

 

Friday 28.10.

17:00, Spanish Shorts 1

Cineciutat Sala 1

Balearic Premiere

Lucas Paulino, Ángel Torres

2022, Spain, 9 min

Es w/ Eng sub

She wolf totem.jpeg

Tótem loba

Estíbaliz accepts her friend Raquel’s invitation to attend her village’s festivities. What initially seems like an exciting weekend turns nightmarish as Estíbaliz finds out these festivities involve the men dressing up as wolves and hunting the women during the night.

 

L’Estíbaliz accepta la invitació de la seva amiga Raquel per a assistir a les festes del seu poble. El que inicialment sembla un cap de setmana emocionant es converteix en un mal somni quan l’Estíbaliz descobreix que aquestes festes impliquen que els homes es disfressen de llops i cacen les dones durant la nit.

 

Friday 28.10.

17:00, Spanish Shorts 1

Cineciutat Sala 1

Balearic Premiere

Verónica Echegui

2022, Spain, 22 min

Es w/ Eng sub

Fortuna.jpeg

Fortuna

The disappearance of a child in the small town of Fortuna unchains a series of events that will impact the local detective's life and reveal a shocking secret.

 

La desaparició d’un infant en el petit poble de Fortuna desencadena una sèrie d’esdeveniments que afectaran la vida de l’agent de policia local i revelaran un impactant secret.

 

Friday 28.10.

17:00, Spanish Shorts 1

Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere

Jairo González

2022, Spain,17 min

Es w/ Eng sub

Sin Zero.jpeg

Sin Zero

Ivan, 32 years old, lives in a town where everything remains the same. He begins to question his identity as a human being. Is he a product of his circumstances? Has he decided who he really is? How honest is he with himself?

 

L’Iván, de 32 anys, viu a un petit poble on tot sempre continua igual i comença a qüesitonar-se la seva identitat com ésser humà. És un producte de les seves circumstàncies? Ha decidit ell qui és en realitat? És sincer amb ell mateix? A través de situacions socials i familiars gestionarà els seus sentiments, i la seva vida. 

 

Friday 28.10.

17:00, Spanish Shorts 1

Cineciutat Sala 1

World Premiere

Adán Aguilar

2022, Spain,15 min

Es w/ Eng sub

Prayers of soot.jpeg

Prayers of Soot

Rosa is a woman struggling alone in a small town in Mallorca in 1776. Her husband is away, her son is sick, and her only hope is to pray to her beloved saint, Ramon Llull. Little does she know that this will come to an end soon as well.

 

La Rosa és una dona que lluita per sobreviure sola en un petit poble de Mallorca el 1776. El seu marit és a la milícia, el seu fill està malalt i la seva única esperança és resar al seu estimat Beat Ramon Llull. El que no sap és que això aviat s’acabarà.

 

Friday 28.10.

17:00, Spanish Shorts 1

Cineciutat Sala 1

Balearic Premiere, MIB

Jeroni Puigros

2022, Spain,13 min

Cat w/ Eng sub

Androgenic Alopecia.jpg

Androgenic Alopecia

Salvador Sunyer (Son) has been the creator of the spots for the Temporada Alta Festival for the past 10 years. Coinciding with the 30th anniversary of the festival, Salvador’s first daughter is born, and he feels like he no longer has the strength to continue to be the same person he thought he was.

 

El Salvador Sunyer (Fill) és el creador dels anuncis del Festival Temporada Alta des de fa 10 anys. Coincidint amb el 30è aniversari del festival, neix la primera filla del Salvador, que sent que ja no té forces per continuar essent la mateixa persona que creia ser. 

 

Sunday 30.10.

16:00h, Spanish Shorts 2

Cineciutat Sala 2

Mallorca Premiere

Salvador Sunyer

2022, Spain, 20 min

Es, Cat w/ Eng sub

Cristiano.jpeg

Christian

Cristiano wants to be trained in the seminary to become a Catholic priest, the interviewer is the ancient priest of his hometown. Right before Avelino approves his registration to the seminary, Cristiano confesses his most intimate secret, which will determine if he can be a priest.

 

El Cristiano es vol formar en el seminari per arribar a ser sacerdot catòlic, l’entrevistador responsable de vocacions és l’antic capellà del poble. Just abans que l’Avelino li aprovi la inscripció al seminari, el Cristiano li confessa el seu secret més íntim, un secret que determinarà si podrà ser o no sacerdot.

 

Sunday 30.10.

16:00h, Spanish Shorts 2

Cineciutat Sala 2

Balearic Premiere

Adán Pichardo

2022, Spain, 10 min

Es w/ Eng sub

Ñaños.png

Ñaños

In the heart of Corona, Queens, two Ecuadorian siblings are placed at odds with each other when one of them reveals a sudden urge to leave their home.

 

Al cor de Corona, Queens, dos germans equatorians s’enfronten quan un d’ells revela una sobtada necessitat d’abandonar la seva llar.

 

Sunday 30.10.

16:00, Spanish Shorts 2

Cineciutat Sala 2

European Premiere

Emilio Subía

2022, Ecuador, 15 min

Es, Eng w/ Es sub

Pregunta.jpg

Pregunta

What would happen if after 16 years of a relationship you decided to play a game where the truth always comes first?

 

Què passaria si després de 16 anys de relació decidissiu jugar a un joc on la veritat sempre va per devant?

 

Sunday 30.10.

16:00, Spanish Shorts 2

Cineciutat Sala 2

Toni Sastre, Biel Jordà

2022, Spain (MIB), 13 min

Es w/ Eng sub

Safe.jpeg

Safe

Somewhere in the US, a family hears an unsettling bump in the night.

 

A algun lloc dels EUA, una família sent un soroll inquietant durant la nit.

 

Sunday 30.10.

16:00, Spanish Shorts 2

Cineciutat Sala 2

World Premiere

Josema Roig

2022, Spain, 10 min

Eng w/ Es sub

Harta.jpg

Harta

Carmela, a 12-year-old girl, is forced to meet her father in a family meeting center on her birthday, due to a sentence of gender violence against him.

 

La Carmela, una nena de 12 anys, és obligada a veure's amb el seu pare en un centre de trobada familiar el dia del seu aniversari, degut a la sentència de violència de gènere que pesa sobre ell.

 

Sunday 30.10.

16:00, Spanish Shorts 2

Cineciutat Sala 2

Mallorca Premiere

Júlia de Paz 

2022, Spain, 23 min

Es w/ Eng sub

bottom of page