top of page
Screenshot 2023-10-04 at 5.40.08 PM.png

Peine Y Tijeras

Peine y tijeras.jpg

To cope with the departure of her sister, Diana, an 18-year-old girl, is forced to rent a room from a stranger while she tries to get by.

Per afrontar la partida de la seva germana, la Diana, una noia de 18 anys, es veu obligada a llogar una habitació a un desconegut mentre intenta sortir-se'n.

Monday 23.10.

22:30, Spanish Shorts #2

Cineciutat Sala 2

Balearic Premiere

Rafael Martinez Calle

2023, MIB Spain, 17 min

Eng, Es w/ Eng sub

Quique

Quique.jpg

Quique is a Spanish guitarist struggling to start his career in New York. After several unfruitful months and finding no sponsor, he faces returning to his native Seville. 

 

El Quique és un guitarrista espanyol que lluita per començar la seva carrera a Nova York. Després de diversos mesos infructuosos i de no trobar mecenes, sopesa tornar a la seva Sevilla natal.

 

Monday 23.10.

22:30, Spanish Shorts #2

Cineciutat Sala 2

Balearic Premiere

Pedro Tamames

2023, Spain, 12 min

Es w/ Eng sub

Perdices

Perdices.jpg

Lúa wakes up to a magical surprise the next day. She finds herself transported back in time to September 1, 2015, the day of her sister's wedding and the day Mateo, her ex, left her. As she relives that fateful day, Lúa's struggle to move on from their breakup unfolds.

 

La Lúa es desperta amb una sorpresa màgica. Es veu transportada en el temps a l'1 de setembre de 2015, el dia del casament de la seva germana i el dia en què el Mateo, el seu ex, la va deixar. Mentre reviu aquell fatídic dia, la Lúa lluita per a superar la seva ruptura.

 

Monday 23.10.

22:30, Spanish Shorts #2

Cineciutat Sala 2

Balearic Premiere

Julieta Lasarte 

2023, Spain, 15 min

Es w/ Eng sub

Madreselva

Madreselva.jpg

Celia, trapped in her liquor store and marriage to Ramón, longs for a change. Ramses, seeking revenge, enters her life, altering her destiny and prompting her to pursue her desires.

 

La Celia, atrapada a la seva botiga de licors i en el seu matrimoni amb el Ramón, anhela un canvi. El Ramsès, buscant venjança, entra a la seva vida, alterant el seu destí i impulsant-la a perseguir els seus desitjos.

 

Monday 23.10.

22:30, Spanish Shorts #2

Cineciutat Sala 2

Balearic Premiere

Nata Moreno

2023, Spain, 22 min

Es w/ Eng sub

Judit

JUDIT.jpg

Judit is a young girl from an undefined place. Domestic abuse and family responsibility make her a confused referent that oscillates between mother figure, sister and daughter.

 

La Judit és una noia d'un lloc indefinit. Els abusos domèstics i la responsabilitat familiar la converteixen en un referent confús que oscil·la entre la figura materna, la germana i la filla.

 

Saturday 21.10.

19:45, Spanish Shorts #1

Cineciutat Sala 2

Ana Gago

2023, MIB Spain, 14 min

Es w/ Eng sub

To kill The Mother

To Kill A Mother.jpg

An enigmatic date between Dorita, a classy woman, and Noa, a young boy. It all takes place in a fast-food chain, on a rainy night on the Gran Vía of Madrid. A conversation about guilt, past and maternity.

 

Una cita enigmàtica entre la Dorita, una dona amb classe, i el Noa, un noi jove. Tot passa en un restaurant de menjar ràpid, en una nit plujosa a la Gran Via de Madrid. Una conversa sobre la culpa, el passat i la maternitat.

 

Saturday 21.10.

19:45, Spanish Shorts #1

Cineciutat Sala 2

Omar Ayuso

2023, Spain, 19 min

Es w/ Eng sub

24 SEVEN

24 seven.jpg

After several years working as a counselor in a high school, Maite, a vocational psychologist, receives an innovative employment offer: A job 24 seven.

 

Després de diversos anys treballant com a orientadora en un institut, la Maite, psicòloga de formació professional, rep una oferta laboral innovadora: Una feina 24 hores, set dies a la setmana.

 

Saturday 21.10.

19:45, Spanish Shorts #1

Cineciutat Sala 2

Balearic Premiere

Santiago Requejo

2023, Spain, 29 min

Es w/ Eng sub

Scrapyard

Scrapyard.jpg

Ruben and Asïr, two great friends, meet every afternoon to play soccer in a car scrapyard. One day his friend was beaten up because of racism. The unconditional support that Rubén offers to Asïr reflects the purest friendship, although the worst is yet to come.

 

El Ruben i l’Asïr, dos grans amics, es troben cada tarda per jugar a futbol en un cementiri de cotxes. Un dia, el seu amic és apallissat en un atac racista. El suport incondicional que el Rubén ofereix a l’Asïr reflecteix la més pura amistat, tot i que el pitjor encara ha d’arribar.

 

Saturday 21.10.

19:45, Spanish Shorts #1

Cineciutat Sala 2

Spanish Premiere

Miguel Ángel Olivares

2023, Spain, 8 min

Es w/ Eng sub

Daydreaming So Vividly About Our Spanish Holidays

Daydreaming.jpg

Driven by their desire for light and warmth, British teenagers take a trip to the Balearic Islands. They must absorb the sun and store it in their bodies to take it back to their cloud-covered kingdom. A surreal film about the real phenomenon of “balconing” which, in recent summers, has led to tragic, self-inflicted accidents particularly among young people traveling to Spain.

 

Official Berlinale Shorts Program 2023

 

Impulsats pel seu desig de llum i calidesa, els adolescents britànics fan un viatge a les Illes Balears. Han d'absorbir el sol i emmagatzemar-lo al cos per a portar-lo de nou al seu regne cobert de núvols. Una pel·lícula surrealista sobre l'autèntic fenomen del “balconing” que els darrers estius ha provocat accidents tràgics i autoinfligits sobretot entre els joves que viatgen a Espanya.

 

Secció oficial de curtmetratges del programa de la Berlinale 2023

 

Saturday 21.10.

19:45, Spanish Shorts #1

Cineciutat Sala 2

Balearic Premiere

Christian Avilés

2023, MIB Spain, 23 min

Eng, Es w/ Eng sub

bottom of page