top of page
EMIFF Banners ALL (2046 x 856 px) (1128 × 191 px) (6).png
Huella.jpeg

Huella

When the death of her grandmother unleashes a generational curse, a disenchanted flamenco dancer resigned to a desk job is forced to experience the five stages of grief through a visit from her female ancestors, pushing her to finally break the cycle.

 

Quan la mort de la seva padrina desencadena una maledicció familiar, una ballarina de flamenc resignada a un treball d’oficina és visitada pels seus ancestres femenins que l’empenyen a trencar el cicle.

 

Premiered at Sundance Film Festival 2022

Thursday 27.10.

18:00, Int. Short Films Familia

Cineciutat Sala 2

Balearic Premiere

Gabriela Ortega

2022, USA, 15 min

Es w/ Eng sub

Days of regret.jpeg

Days Of Regret

Eske is 13 years old. After the death of his mother, Eske moves in with his grandmother. Eske finds it difficult to fit in, and soon Eske ends up in trouble at school.

 

L’Eske té 13 anys. Després de la mort de la seva mare, L’Eske es muda amb la seva padrina. Li resulta difícil encaixar i aviat acabarà tenint problemes a l’escola. 

 

Thursday 27.10.

18:00, Int. Short Films Familia

Cineciutat Sala 2

Spanish Premiere

Poul Erik Madsen

2022, Denmark, 30 min

Dan w/ Es sub

Brat.jpeg

Brat

Young single mom Mia struggles with criticism and prejudices against her in the village. When she realizes that her son also suffers, she becomes a lioness.

 

La Mia, una mare soltera jove, lluita contra les crítiques i els prejudicis contra ella al poble. Quan s’adona que el seu fill també pateix, es converteix en una lleona. 

 

Thursday 27.10.

18:00, Int. Short Films Familia

Cineciutat Sala 2

Spanish Premiere

Anna Roller

2022, Germany, 10 min

Ger w/ Es sub

Earthshine.jpg

Earthshine

Nura’s family has been relocated multiple times since fleeing Syria. They are now welcomed by a social worker to their new shelter - an isolated cabin amidst the Austrian alps. Nura has to face the consequences of her resistance to accepting her new reality.

 

La Nura i la seva família han estat reubicats diverses vegades d’ençà que varen fugir de Síria. Ara, un treballador social els rep en el seu nou refugi: una cabana aïllada enmig dels Alps austríacs. La Nura ha de fer front a les conseqüències de la seva resistència a acceptar la nova realitat.

 

Thursday 27.10.

18:00, Int. Short Films Familia

Cineciutat Sala 2

European Premiere

Theresa Katharina Eschbacher

2022, Austria, 13 min

Per/Ger/Eng w/ Es sub

Runner.jpg

Runner

Simon is on a quest to find the perfect pair of running shoes so his little brother can look like a real runner on his birthday. The two brothers have a special bond and together they experience the power of imagination.

 

El Simon cerca el parell de sabates per córrer perfecte perquè el seu germà petit sembli un vertader corredor el dia del seu aniversari. Els dos germans tenen un vincle especial i junts experimenten el poder de la seva imaginació. 

 

Thursday 27.10.

18:00, Int. Short Films Familia

Cineciutat Sala 2

Spanish Premiere

Hanne Bruun

2022, Denmark, 11 min

Da w/ Es sub

My little Creature.jpeg

My Little Creature

Flor and Guido live peacefully in a cabin in the middle of the forest. This tranquility will be interrupted when Flor arrives from picking mushrooms with the fetus of a strange creature and awakens in her a long-repressed feeling of motherhood.

 

La Flor i el Guido viuen tranquil·lament a una cabanya enmig del bosc. Aquesta tranquil·litat es veurà interrompuda quan la Flor arriba de recollir bolets amb el fetus d’una estranya criatura que desperta en ella un instint maternal llargament reprimit.

 

Thursday 27.10.

18:00, Int. Short Films Familia

Cineciutat Sala 2

MIB World Premiere

Álvaro Laguna

2022, Spain, 16 min

Es w/ Eng sub

Shark.jpeg

SHARK

Nash Edgerton finds a perfect match in Rose Byrne as Sofie, a woman who loves pranks just as much as Jack, Edgerton’s onscreen alter ego. Alas, the couple’s quest to outdo each other may lead to the most outrageous calamity of all.

 

El Nash Edgerton troba la parella perfecta en la Rose Byrne en el paper de Sofie, una dona que gaudeix de les bromes tant com el Jack, l’alter ego en pantalla d’Edgerton. Malauradament, l’afany de la parella per superar-se mútuament pot conduir al desastre. 

 

Thursday 27.10.

22:00, Int. Short Films Twisted Love

Cineciutat Sala 1

Balearic Premiere

Nash Edgerton

2022, Australia, 14 min

Eng w/ Es sub

Consor of dreams.jpeg

CENSOR OF DREAMS

Every night, The Censor and his team moderate Yoko’s dreams. Tonight nothing happens as planned.

 

Cada nit, El Censor i el seu equip moderen els somnis de la Yoko. Aquesta nit res no succeeix com estava previst.

 

Thursday 27.10.

22:00, Int. Short Films Twisted Love

Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere

Leo Berne, Raphaël Rodriguez

2022, France, 18 min

Fr w/ Es sub

Serpentine_1.21.1.png

Serpentine

A covert snake cult finally breaks the genetic code to bring about a new snake-human interspecies.

 

Una secta secreta que adora les serps desxifra el codi genètic per a generar una nova espècie, un creuament entre serps i humans.

 

Thursday 27.10.

22:00, Int. Short Films Twisted Love

Cineciutat Sala 1

European Premiere

Eva Dolezalova

2022, USA, 12 min

Eng w/ Es sub

Snow White.jpeg

Snow White

Željka is a 40-year-old woman, living a quiet life in an isolated village. An unexpected visit will take her back to the past, shaking up her daily routine.

 

La Željka és una dona de 40 anys que duu una vida tranquil·la en un poble aïllat. Una visita inesperada la transportarà al passat, revolucionant la seva rutina diària.

 

Thursday 27.10.

22:00, Int. Short Films Twisted Love

Cineciutat Sala 1

European Premiere

Lana Barić

2022, Croatia, 14 min

Cro w/ Es sub

El portafolio.jpeg

El Portafolio

Clutching an intriguing-looking briefcase, a man arrives home late to his concerned wife. A story that involves giving a ride to an oddly behaved hitchhiker who was spotted walking along the edge of the tarmac on a desolate desert road, holding the aforementioned case.

 

Aferrant-se a un maletí d’aspecte intrigant, un home arriba tard a casa per trobar-se amb la seva esposa preocupada. Una història que involucra a un autoestopista de comportament estrany que va ser vist caminant per la vora d’una desolada carretera del desert, portant el maletí abans mencionat. 

 

Thursday 27.10.

22:00, Int. Short Films Twisted Love

Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere

Scottie Cameron

2022, USA, 10 min

Es w/ Eng sub

Starfuckers .jpeg

Starfuckers

An intimate evening between a film director and an escort is disrupted when a familiar face arrives.

 

Una vesprada íntima entre un director de cinema i una escort es veu interrompuda per l’arribada d’un rostre conegut.

 

Thursday 27.10.

22:00, Int. Short Films Twisted Love

Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere

Antonio Marziale

2022, USA, 15 min

Eng w/ Es sub

Mountain_Stills_2.jpeg

Mountain

A young girl comes to a mysterious village, she lives a quiet life as a priestess. Until a special ceremony, she is gradually pushed into the abyss.

 

Una jove arriba a un poble misteriós, viu una vida tranquil·la com a sacerdotessa. Fins que hi ha una cerimònia especial, a partir de la qual és empesa gradualment a l’abisme.  

 

Friday 28.10.

16:00, Int. Short Films Female Power

Cineciutat Sala 2

European Premiere

Yuwei Du

2022, China/USA, 20 min

Chinese w/ Es sub

Wishaway .jpeg

Wishaway

An act of violence forces a young mother and her 3-year-old son to flee across wintry Austria. On her journey, she has to face responsibility and eventually realizes that we all leave traces in the lives of others, whether we want to or not. A story of liberation.

 

Un acte de violència obliga a una mare jove i al seu fill de tres anys a fugir a través de l’Àustria hivernal. En el seu viatge, ha de fer front a les seves responsabilitats i finalment s’adona que tots deixam la nostra marca en la vida dels altres, vulguem o no. Una història d’alliberament. 

 

Friday 28.10.

16:00, Int. Short Films Female Power

Cineciutat Sala 2

Spanish Premiere

Klara von Veegh

2022, Austria, 21 min

Ger w/ Es sub

Desmond’s Not Here Anymore.jpeg

Desmond's not here anymore

Abigail battles to move her elderly mother with dementia out of the family home. When her mother unconsciously haunts her by continually questioning Desmond's whereabouts it forces her to finally face the question.

 

L’Abigail lluita per treure la seva mare major i amb demència de la casa familiar. Quan la mare la turmenta inconscientment preguntant contínuament on és el Desmond, es veu obligada a afrontar aquest assumpte. 

 

Friday 28.10.

16:00, Int. Short Films Female Power

Cineciutat Sala 2

Spanish Premiere

Mmabatho Montsho

2022, USA, 15 min

Eng w/ Es sub

The Little Match Girl .jpg

Little Match Girl

An adaptation of Hans Christian Anderson’s famous short story by the same title, The Little Match Girl. A sad tale of a young girl who tries to sell matches to feed her homeless family, but is neglected and dies alone on the cold streets of Cape Town.

 

Una adaptació del famós conte de Hans Christian Anderson del mateix títol ‘La venedora de mistos’. La trista història d’una nena que tracta de vendre mistos per a alimentar la seva família sense llar, però ignorada, mor sola en els freds carrers de Ciutat del Cap.

 

Friday 28.10.

16:00h, Int. Short Films Female Power

Cineciutat Sala 2

Balearic Premiere

Kim Geldenhuys

2022, South Africa, 12 min

Afr/Eng w/ Es sub

Plaisir.jpeg

Plaisir

A lonely American faces unrequited love on a farm commune in the south of France.

 

Un nord americà solitari sofreix per un amor no correspost en una comuna agrícola del sud de França.

 

Friday 28.10.

16:00, Int. Short Films Female Power

Cineciutat Sala 2

Spanish Premiere

Molly Gillis

2022, USA, 20 min

Fr/Eng w/ Es sub

The Intermission.jpeg

Intermission

Sometimes after a radical political change - In a theatre, a journalist persecuted by the police hides in the dressing room of the leading actress Liv Halstrøm during a performance of Ibsen’s Hedda Gabler. Within a 10-minute intermission, the actress has to make a life-changing decision.

 

Un temps després d’un canvi polític radical - En un teatre, un periodista perseguit per la policia s’amaga al vestidor de l’actriu principal Liv Halstrøm durant una representació d’Hedda Gabler d’Ibsen. En un descans de 10 minuts, l’actriu ha de prendre una decisió que canviarà la seva vida.

 

Friday 28.10.

16:00, Int. Short Films Female Power

Cineciutat Sala 2

Spanish Premiere

Ben von Grafenstein

2022, Germany, 18 min

Ger w/ Es sub

Foto_4_Sacrifici.jpg

Sacrifici

Victoria is a worn-out hotel maid. Today, on her last day of work before retirement, she feels different. The hotel corridor marks her path to freedom.

 

La Victòria és una cambrera d’hotel esgotada. Avui, en el seu darrer dia de treball abans de jubilar-se, se sent diferent. El passadís de l’hotel li marca el camí cap a la llibertat.

 

Friday 28.10.

16:00, Int. Short Films Female Power

Cineciutat Sala 2

World Premiere

Sofía Martell, Lluís Prieto

2022, Spain (MIB), 16 min

Cat/Es w/ Eng sub

volver al sur.jpeg

Volver al Sur

Father is dead. Daughter and son carry his corpse south of the border. Despite the risk this journey entails, they set out to bury him at the place that used to be home. A migrant family story.

 

El pare és mort. Filla i fill porten el seu cadàver al sud de la frontera. Tot i el risc que implica aquest viatge, es disposen a enterrar-lo en el lloc que solia ser la seva llar. La història d’una família migrant. 

 

Saturday 29.10.

20:00, Int. Short Films Nighttime

Cineciutat Sala 2

Spanish Premiere

Sofia Ayala

2022, Germany, 15 min

Es w/ Eng sub

Lonely Fans.jpg

Lonely Fans

Laurent is a wind turbine mechanic with a special affinity for fans. When he stays at Anais' hotel for a night, sparks fly and the elements begin to collide.

 

El Laurent és un mecànic d’aerogeneradors amb una afinitat especial pels ventiladors. Quan passa la nit a l’hotel de l’Anais, salten espurnes i els elements entren en col·lisió.

 

Saturday 29.10.

20:00, Int. Short Films Nighttime

Cineciutat Sala 2

Spanish Premiere

David Oesch

2022, Switzerland, 20 min

Fr w/ Es sub

Un Diumenge Qualsevol.jpeg

Un Diumenge Qualsevol

Júlia experiences emotional-sexual relationships very differently from Clara, her partner. This will cause her doubts, make her realize that they no longer share the same lifestyle, and will also lead her to question their own relationship.

 

La Júlia viu les relacions afectivosexuals de manera molt diferent de la Clara, la seva parella. Aquest fet li genera dubtes, farà que s’adoni que ja no comparteixen el mateix estil de vida i, a més, la portarà a qüestionar-se la seva pròpia relació.

 

Saturday 29.10.

20:00, Int. Short Films Nighttime

Cineciutat Sala 2

World Premiere

Eugenia Sampedro

2022, Spain (MIB), 11 min

Cat w/ Es sub

FreeMen.jpg

Free Men

Free Men is a comedy about two best friends who get in trouble with their jobs, which forces them to rethink how they want to live their lives.

 

Free Men és una comèdia sobre dos millors amics que tenen problemes amb la seva feina, fet que els obliga a replantejar-se com volen viure les seves vides. 

 

Saturday 29.10.

20:00, Int. Short Films Nighttime

Cineciutat Sala 2

Spanish Premiere

Óskar Kristinn Vignisson

2022, Denmark, 30 min

Da w/ Es sub

Uprooted.jpeg

UPROOTED

The displacement crisis has reached 100 million people globally. 60+ Ukrainian refugees were involved in making the film, sending a message of support to all refugees. The film focuses on the PTSD that people experience after fleeing the war.

 

La crisi de desplaçats afecta a 100 milions de persones en tot el món. Més de 60 refugiats ucraïnesos participen en la realització de la pel·lícula, enviant un missatge de suport a tots els refugiats. La pel·lícula es centra en el trastorn d’estrés post traumàtic que experimenten les persones després de fugir de la guerra.

 

Saturday 29.10.

20:00, Int. Short Films Nighttime

Cineciutat Sala 2

Spanish Premiere

Andzej Gavriss

2022, Ukraine, 4 min

Eng, Ukr w/ Es sub

SEMILLAS.jpg

Semillas

Spain, 1938. A woman is quietly planting seeds in her garden when two armed soldiers appear. Before being detained, she hides some of the seeds in her pocket.

Espanya, 1938. Una dona està sembrant llavors al seu jardí tranquil.lament, quan apareixen dos soldats armats. Abans de ser arrestada, es guarda unes quantes llavors a la butxaca.

Sunday 30.10.

17:00, Int. Short Films Global Stories

Cineciutat Sala 1

Baleares Premiere

Toni Bestard

2022, Spain, 5 min

No Dialogue

Split Ends.jpeg

Split Ends

A bald girl and a young man with long hair whose car has been confiscated due to lack of a proper hijab are trying to solve their problems with the Tehran morality Police without having to pay a fine. After being humiliated by a police officer, they decide to punish the officer in their own way.

 

Una al·lota calba i un jove de cabell llarg, als quals han confiscat el cotxe per no dur un hijab adient, intenten resoldre els seus problemes amb la policia moral de Teheran sense haver de pagar una multa. Després de ser humiliats per un oficial de policia, decideixen castigar l’oficial a la seva manera.

 

Sunday 30.10.

17:00, Int. Short Films Global Stories

Cineciutat Sala 1

World Premiere

Alireza Kazemipour

2022, Iran, 15 min

Per w/ Es sub

39.jpeg

39

On October 23, 2019, the bodies of 39 Vietnamese were found lifeless in the trailer of an articulated refrigerated truck in Grays, Essex, UK: they were trying to escape their country in search of a better life.

 

El 23 d’octubre de 2019, els cossos de 39 vietnamites foren trobats sense vida en el remolc d’un camió nevera a Grays, Essex, Regne Unit: intentaven escapar del seu país en la recerca d’una vida millor.

 

Sunday 30.10.

17:00, Int. Short Films Global Stories

Cineciutat Sala 1

Mallorca Premiere

Martín Delfino Guevara

2022, Spain, 13 min

Viet w/ Es sub

Zama.jpeg

FABIU

Oliver finds a photograph buried on the beach. Behind that photo lie the stories of people who sacrifice their lives every day looking for a dream. One of them is called Zama.

 

L’Oliver troba una fotografia enterrada a la platja. Darrere d’aquesta foto es troba la història d’éssers humans que sacrifiquen les seves vides cada dia perseguint un somni. Un d’ells és Zama. 

Sunday 30.10.

17:00, Int. Short Films Global Stories

Cineciutat Sala 1

Mallorca Premiere

Miguel Ángel Marqués Bordoy

2022, Spain (MIB), 9 min

En/Fr/Es w/ Es sub

Aún Queda Polvo Bajo El Congo.jpg

Aún Queda Polvo Bajo El Congo

David and Roberto, a couple of journalists stationed in the Democratic Republic of the Congo, take refuge from the war in a shelter full of rubble. There they will run into Badou, a frightened and friendly child with whom quickly, and thanks to photography, they will make friends.

 

El David i el Roberto, una parella de periodistes destacats de la República Democràtica del Congo, es resguarden de la guerra en un refugi en runes. Allà es toparan amb el Badou, un nen espantadís i simpàtic amb el qual ràpidament, i gràcies a la fotografia, iniciaran una amistat.

 

Sunday 30.10.

17:00, Int. Short Films Global Stories

Cineciutat Sala 1

Balearic Premiere

R. Ruvens

2022, Spain, 6 min

Es/Eng w/ Es sub

Tarneit.jpeg

TARNEIT

Tyrone's family despises immigrants and homosexuals. His best friend Clinton, a refugee, lives with his family, who also have firm ideas about race and sex. The friends are deeply bonded because they’re both deaf, and share a dream of one day escaping the harsh violence that swirls around them.

 

La família del Tyrone menysprea els immigrants i als homosexuals. El seu millor amic, el Clinton, un refugiat, viu amb la seva família, que també té idees fermes sobre la raça i el sexe. Els dos amics estan profundament units, perquè ambdós són sords i comparteixen el somni d’escapar algun dia de la violència que els envolta. 

 

Sunday 30.10.

17:00, Int. Short Films Global Stories

Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere

John Sheedy

2022, Australia, 22 min

Eng w/ Es sub

Forgiveness.jpeg

Forgiveness

Forgiveness is a short film inspired by Billy Talent’s latest album, Crisis of Faith, and is an allegorical expression of the inward journey to redemption.

 

Forgiveness és un curtmetratge inspirat en el darrer àlbum de Billy Talent, Crisis of Faith, i és una expressió al·legòrica del viatge interior cap a la redempció. 

 

Sunday 30.10.

17:00, Int. Short Films Global Stories

Cineciutat Sala 1

European Premiere

Michael Maxxis

2022, Canada, 16 min

Eng w/ Es sub

bottom of page