top of page
Screenshot 2023-10-04 at 5.57.06 PM.png
Between_Her_4.jpg

Between Her

Aya is a young trans girl, frustrated by love life and men. One evening, she goes out to a bar and meets there by chance, a guy from the distant past. This meeting causes her to face

her biggest fear, herself.

 

L’Aya és una jove trans, frustrada per la vida amorosa i els homes. Un vespre, en un bar, es troba per casualitat un noi del passat llunyà. Aquesta trobada fa que s'enfronti a la seva por més gran, ella mateixa.

 

Friday 20.10.

17:30, Int. Short Films LGBTQ+

Cineciutat Sala 1

Balearic Premiere

Bar Cohen

2023, Israel, 30 min

Hebrew w/ Es sub

All The Girls I could...png

To All the Girls I Could've Loved Before

In the vibrant New York City scene, confident gay man Raúl's life takes an unexpected turn when he's captivated by Ella's karaoke performance. 

 

A la vibrant ciutat de Nova York, la vida d'un home gai molt segur de sí mateix, el Raúl, fa un gir inesperat quan queda captivat per l'actuació de karaoke de l’Ella.

 

Friday 20.10.

17:30, Int. Short Films LGBTQ+

Cineciutat Sala 1

World Premiere

Adolfo Mena Cejas

2023, USAl, 11 min

Eng w/ Es sub

Wake Up.jpg

Wake up

Maria and Ana, long-time lovers, explore their bisexuality after years with their husbands. Ana's hesitations prevent them from taking the final step, leaving Maria to endure the pain of sharing the woman she loves.

 

La Maria i l’Ana, amants des de fa molt de temps, exploren la seva bisexualitat després d'anys amb els seus marits. Els dubtes de l’Ana els impedeixen fer el pas final, fent que la Maria carregui amb el dolor de compartir la dona que estima.

 

Friday 20.10.

17:30, Int. Short Films LGBTQ+

Cineciutat Sala 1

Balearic Premiere

Cecilia Gessa

2023, Spain, 11 min

Es w/ Eng sub

Aban.jpg

Aban

Under constant pressure from her ex-husband, Nazanin should turn their child - Aban, nine years old - away from a very driven feminine taste. One day, Aban goes to the hospital thinking of undergoing life-changing surgery.

 

Sota la pressió constant del seu exmarit, la Nazanin hauria d'allunyar el seu fill -Aban, de nou anys- d'un gust molt pronunciat per tot allò que és femení. Un dia, l'Aban va a l'hospital amb la idea de sotmetre's a una cirurgia que li canviarà la vida.

 

Friday 20.10.

17:30, Int. Short Films LGBTQ+

Cineciutat Sala 1

Baleares Premiere

Abbas Taheri, Mahdieh Toosi

2023, Persian, 16 min

Persian  w/ Eng sub

Reflections.jpg

Reflections

Just like an LP, coming out of the closet for a gay lad has both an A side and a B side. A

life between guilt and pleasure. ‘Reflections’ invites you to reflect upon this idea.

 

Igual que un LP, sortir de l'armari per a un noi gai té una cara A i una cara B. Una vida entre la culpa i el plaer. ‘Reflexions’ us convida a reflexionar sobre aquesta idea.

 

Friday 20.10.

17:30, Int. Short Films LGBTQ+

Cineciutat Sala 1

World Premiere

Kane Kwik

2023, MIB Spain, 11 min

Eng w/ Es sub

I have no tears.jpg

I have No tears, and I must cry

I have No tears, and I must cry

 

Maria Luisa is ready to escape immigration limbo, but when her greencard interview takes an unexpected turn, she faces the anxiety of losing the life she had planned

 

La Maria Luisa està preparada per sortir dels llimbs del sistema d’ immigració, però quan la seva entrevista per a aconseguir la targeta verda fa un gir inesperat, s'enfronta a l'ansietat de perdre la vida que havia planejat.

 

Monday 23.10.

18:00, Int. Shorts Dark Family

Cineciutat Sala 1

European Premiere

Luis Fernando Puente

2023, USA, 13 min

Eng w/ Es sub

IVALU.jpg

IVALU

Ivalu is gone. Her little sister is desperate to find her. Her father does not care. The vast Greenlandic nature holds secrets.The search for Ivalu is on.

 

L’Ivalu ha marxat. La seva germana petita la busca desesperadament. Al seu pare no li importa. L’immensa natura groenlandesa guarda secrets. La recerca de l’Ivalu es posa en marxa.

 

Monday 23.10.

18:00, Int. Shorts Dark Family

Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere

Anders Walter, Pipaluk Kreutzmann Jørgensen

2023, Denmark, 17 min

Kalaallisut w/ Es sub

Bienvenidos a Los Angeles.jpg

Bienvenidos a Los Angeles

Based on true events at LAX airport, "Bienvenidos a Los Angeles" follows Imani, a Nigerian single-mother in LA, as she aids a stranger in reuniting with her son. However, this act of kindness endangers Imani's own citizenship journey.

 

Basat en fets reals a l'aeroport de LAX, "Bienvenidos a Los Angeles" explica la història de l’ Imani, una mare soltera nigeriana a LA, que ajuda a un desconegut a retrobar-se amb el seu fill. No obstant això, aquest acte de bondat posa en perill el camí cap a la ciutadania de l’Imani.

 

Monday 23.10.

18:00, Int. Shorts Dark Family

Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere

Lisa Cole

2023, USA, 17 min

Eng w/ Es sub

Beneath my mothers feet.jpg

Beneath a Mother's Feet

A Moroccan mother faces her dreams and fears, making the painful choice to leave everything behind, including her children. This film combines cinemá verite, superstition, and allegory, reflecting the director's personal history and exploring the challenges of maternal sacrifice and defying patriarchal norms.

 

Una mare marroquina s'enfronta als seus somnis i pors, prenent la dolorosa elecció de deixar-ho tot enrera, inclosos els seus fills. Aquesta pel·lícula combina cinéma vérité, superstició i al·legoria, reflectint la història personal del director i explorant els reptes del sacrifici matern i el desafiament de les normes patriarcals.

 

Monday 23.10.

18:00, Int. Shorts Dark Family

Cineciutat Sala 1

World Premiere

Elias Suhail

2023, UK, 16 min

Arab w/ Es sub

BetweentwoWorlds.png

Between two islands

Sayu, a Cuban-Japanese teenager, grapples with conflicting identities and choices. She loves skating and singing, embracing her Cuban side, but her Japanese family plans to take her back to Japan for a better future. Caught in between, Sayu seeks solace in the city's corners and people, avoiding the decision imposed by her parents.

 

La Sayu, una adolescent cubana-japonesa, es debat entre identitats i opcions conflictives. Li encanta patinar i cantar, abraçant el seu costat cubà, però la seva família japonesa planeja portar-la de tornada al Japó per a un futur millor. Atrapada entre mig, la Sayu cerca consol entre la gent i les cantonades de la ciutat, intentant evitar la decisió imposada pels seus pares.

 

Monday 23.10.

18:00, Int. Shorts Dark Family

Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere

Hideki Nakazaki

2023, Cuba, 12 min

Es w/ Eng sub

Stable.jpg

Stable

Torn between the overwhelming responsibility of guardianship to his younger siblings and his dream of pursuing the chance to become a professional racing jockey, Conor faces an impossible choice as he attempts to leave behind the life of crime he was born into.

 

Dividit entre l'aclaparadora responsabilitat de la tutela dels seus germans petits i el seu somni de convertir-se en un genet de carreres professional, el Conor s'enfronta a una elecció impossible mentre intenta deixar enrere la vida de delinqüència en què va néixer.

 

Monday 23.10.

16:00, Int. Shorts Hope

Cineciutat Sala 1

World Premiere

David Leon

2023, UK, 16 min

Eng w/ Es sub

Servir.jpg

Servir

Lilly and Bruno's holiday in Porto takes an unexpected turn when they encounter a desperate mother and her son on the road, altering the course of their day and uncovering the reason behind her distress.

 

Les vacances de la Lilly i el Bruno a Porto prenen un gir inesperat quan es troben a la carretera amb una mare desesperada i el seu fill, alterant el transcurs del seu dia i revelant el motiu de la seva angoixa.

 

Monday 23.10.

16:00, Int. Shorts Hope

Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere

Lea Maria Kruse

2023, Germany, 16 min

Eng, Portu w/ Es sub

Paris70-4..jpg

Paris 70

Jan cares for his mother with Alzheimer's. She repeatedly asks about his father, causing her distress. Jan wants to help, but faces a moral dilemma: should he lie to protect her or tell the truth?

 

El Jan té cura de la seva mare amb Alzheimer. Ella demana repetidament pel seu pare, causant-li angoixa. El Jan la vol ajudar, però s'enfronta a un dilema moral: hauria de mentir per protegir-la o dir la veritat?


 

Monday 23.10.

16:00, Int. Shorts Hope

Cineciutat Sala 1

World Premiere

Dani Feixas Roca 

2023, Spain, 15 min

Es w/ Eng sub

Such a Lovely Day.jpg

Such a Lovely Day

Through the eyes of eleven-year-old Sam, we experience a delightful family gathering in a beautiful English summer garden. There's lunch, games, and dancing, followed by an unexpected surprise.

 

A través dels ulls del Sam, d'onze anys, experimentam una deliciosa reunió familiar en un bonic jardí d'estiu anglès. Hi ha dinar, jocs i ball, i una sorpresa inesperada.

 

Monday 23.10.

16:00, Int. Shorts Hope

Cineciutat Sala 1

World Premiere

Simon Woods 

2023, UK, 17 min

Eng w/ Es sub

From Above.jpg

From Above

Morten looks his daughter in the eyes for the first time in 8 years. After that he decides to get in touch with her again and uses very unconventional and spectacular methods to get her attention and forgiveness.

 

El Morten mira la seva filla als ulls per primera vegada en vuit anys. Després d'això, decideix tornar a recuperar el contacte amb ella i utilitza mètodes molt poc convencionals i espectaculars per cridar la seva atenció i que ella el perdoni.

 

Monday 23.10.

16:00, Int. Shorts Hope

Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere

Nicolaj Kopernikus

2023, Denmark, 20 min

Dan w/ Eng sub

The Stairs.png

The Stairs

Rose, a child of Irish and Italian immigrants in 1968 Brooklyn, joins her brother's game to fit in with the boys. However, the tenement building super and local Deacon begin preying on her until an Italian healer, Mrs. Teruli, breaks their hold.

 

La Rose, filla d'immigrants irlandesos i italians al Brooklyn de 1968, s'uneix al joc del seu germà per encaixar amb els nois. No obstant això, l’intendent de l’edifici i el Diaca local comencen a assetjar-la fins que una curandera italiana, la senyora Teruli, els para els peus.

 

Monday 23.10.

16:00, Int. Shorts Hope

Cineciutat Sala 1

European Premiere

Jessica Aquila Cymerman 

2023, USA, 15 min

Eng w/ Es sub

The Last take.jpg

The Last Take

Facing the end, a movie star from the golden age of Hollywood must reconcile with the only man he ever loved.

 

De cara al final, una estrella de cinema de l'època daurada de Hollywood s'ha de reconciliar amb l'únic home que mai ha estimat.

 

Thursday 19.10.

20:30, Int. Shorts LOVE 

Cineciutat Sala 2

World Premiere

Brian Foyster

2023, USA, 15 min

Eng w/ Es sub

Stupid Boy.png

The Stupid Boy

London is being terrorized by christian white supremacists. While a broken man is groomed for the next attack, a boy from Brixton sees the world in a different way. But seeing things differently can be dangerous.

 

Londres pateix una onada de terrorisme cristià supremacista blanc. Mentre un home destruït s’està preparant per al proper atac, un noi de Brixton veu el món d'una manera diferent. Però veure les coses d'una altra manera pot ser perillós.

 

Thursday 19.10.

20:30, Int. Shorts LOVE 

Cineciutat Sala 2

Balearic Premiere

Phil Dunn

2023, USA, 16 min

Eng w/ Es sub

BeforeMadrid.jpg

Before Madrid

Micaela and Santiago are a teenage couple living in a small town in Uruguay. They are very determined to have their first time, or at least try to…

 

La Micaela i el Santiago són una parella d'adolescents que viuen en un petit poble de l'Uruguai. Estan molt decidits a tenir la seva primera vegada, o almenys intentar-ho...

 

Thursday 19.10.

20:30, Int. Shorts LOVE 

Cineciutat Sala 2

Balearic Premiere

Ilén Juambeltz, Nicolás Botana

2023, Uruguay, 20 min

Es w/ Eng sub

I killed Luca.jpg

I killed Lucca

Carmen suffers a panic attack after facing the prospect of opening herself emotionally to her partner Lucía. A couple of soccer commentators relate the attack as if it were a game. Carmen will have to make a decision that will forever change her relationship.

 

La Carmen pateix un atac de pànic després d'enfrontar-se a la perspectiva d'obrir-se emocionalment a la seva parella Lucía. Diferents comentaristes de futbol relaten la crisi com si es tractés d'un partit. La Carmen haurà de prendre una decisió que canviarà per sempre la seva relació.

 

Thursday 19.10.

20:30, Int. Shorts LOVE 

Cineciutat Sala 2

World Premiere

Ana Moreno Hernández

2023, Mexico, 16 min

Es w/ Eng sub

A summer with Carlina.jpg

A summer with Carolina

Carolina and Elena embark on a captivating summer adventure on the Costa Blanca, where their lives intertwine at a memorable birthday party. This bittersweet tale explores the utopia of love we yearn for, but may never attain, leaving lasting memories and a sense of longing.

 

La Carolina i l’Elena s'embarquen en una captivadora aventura d'estiu a la Costa Blanca, on les seves vides s'entrellacen en una festa d'aniversari memorable. Aquest conte agredolç explora la utopia de l'amor que anhelem, però que potser mai aconseguim, deixant records duradors i una sensació d'enyorança.

 

Thursday 19.10.

20:30, Int. Shorts LOVE

Cineciutat Sala 2

World Premiere

Jairo González

2022, France, 11 min

Es w/ Eng sub

Palestine 87.jpg

Palestine 87

A man fleeing the Israeli army during the First Palestinian Intifada is sheltered by two strangers who prevent his capture.

 

Un home que fuig de l'exèrcit israelià durant la Primera intifada palestina és acollit per dos desconeguts que impedeixen la seva captura.

 

Saturday 21.10.

22:30, Int. Shorts Female Stories

Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere

Bilal Alkhatib

2023, Palestine, 13 min

Arabic w/ Es sub

Women Visiting A City.jpg

Women visiting a city

Three retired women travel by bus on their way to discover Europe. They’ve recently lost their husbands and now it’s time to start living. They’ve heard people talk about the wonders of tourism all their lives and are dying to experience them firsthand.

 

Tres dones jubilades viatgen en autobús per descobrir Europa. Fa poc que han perdut els seus marits i ara és el moment de començar a viure. Han escoltat a la gent parlar de les meravelles del turisme tota la vida i es moren de ganes de viure l’experiència de primera mà.

 

Saturday 21.10.

22:30, Int. Shorts Female Stories

Cineciutat Sala 1

Balearic Premiere

Enrique Buleo

2023, Spain, 15 min

Es w/ Eng sub

El Gato Feo.jpg

El Gato Feo

Fleeing the violence of Pancho Villa’s revolution, a widow finds refuge with a unit of female freedom fighters known as soldaderas… only to discover her estranged sister among them.

 

Fugint de la violència de la revolució de Pancho Villa, una vídua troba refugi en una unitat de dones que lluiten per la llibertat dites 'soldaderas'... i descobreix que entre elles es troba la seva germana, amb qui havia perdut contacte.

 

Saturday 21.10.

22:30, Int. Shorts Female Stories

Cineciutat Sala 1

European Premiere

Daniel Fabelo

2023, USA, 15 min

Es w/ Eng sub

Swollen.png

Swollen

A female MMA fighter struggles to introduce her boyfriend into her brutal world.

 

Una lluitadora de MMA s’esforça per introduir el seu xicot en el seu món despietat.

 

Saturday 21.10.

22:30, Int. Shorts Female Stories

Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere

Daniel Aranha Pedersen

2023, Denmark, 17 min

Dan w/ Eng sub

Good bad Luck.jpg

Good Bad Luck

In 1984, Polish mobster Vladek seeks revenge on his wife's alleged lover, Andrew, in a mountain forest. Chaos ensues as their comedic plan goes awry.

 

El 1984, el mafiós polonès Vladek busca venjar-se del suposat amant de la seva dona, l’Andrew, en un bosc de muntanya. Tot es transforma en caos quan el seu pla risible surt malament.

 

Friday 20.10.

19:00, Int. Shorts Comedy 

Cineciutat Sala 1

European Premiere

Vadym Medvediuk

2023, USA, 17 min

Eng w/ Es sub

Spag Bol.png

Spag bol

Following a double homicide, two crime scene cleaners find themselves entangled in an unlikely romance. Who said romance is dead.

 

Després d'un doble homicidi, dos netejadors de l'escena del crim s’enreden en un romanç improbable. Qui havia dit que el romanç ha mort.

 

Friday 20.10.

19:00, Int. Shorts Comedy 

Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere

BRICK

2023, UK, 12 min

Eng w/ Es sub

[Subtext].jpg

[subtext]

Two people on a first date mask and ignore their insecurities until an event forces them to say what they're really thinking.

 

Dues persones a la seva primera cita amaguen i ignoren les seves inseguretats fins que un esdeveniment els obliga a dir el que realment pensen.

 

Friday 20.10.

19:00, Int. Shorts Comedy 

Cineciutat Sala 1

European Premiere

Erin Brown Thomas

2023, USA, 10 min

Eng w/ Es sub

Do Not Touch.jpg

Do Not Touch

An adulterer who discovers his one-night stand is now the subject of an art exhibition to which his girlfriend has tickets. He must destroy the artwork before it destroys his relationship.

 

Un adúlter descobreix que la seva aventura d'una nit és l’objecte d'una exposició d'art per a la qual la seva xicota té entrades. Ha de destruir l'obra d'art abans que es destrueixi la seva relació.

 

Friday 20.10.

19:00, Int. Shorts Comedy 

Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere

James Newman, Harrison Newman

2023, UK, 8 min

Eng w/ Es sub

The Vacation.jpg

The Vacation

In Flatbush, Brooklyn, four friends are trapped in their car after it breaks down on the way to the beach on the last day of summer.

 

Sundance Special Jury Award for Directing, 2023

 

A Flatbush, Brooklyn, quatre amics queden atrapats al seu cotxe després que aquest s'avarii de camí a la platja l'últim dia de l'estiu.

 

Premi Especial del Jurat de Sundance a la Direcció, 2023


 

Friday 20.10.

19:00, Int. Shorts Comedy 

Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere

Jarreau Carrillo

2023, USA, 10 min

Eng w/ Es sub

Holluwood Method - Finger_9.25.1.jpg

Hollywood Method

A frustrated actress is breaking into the Dream Factory by applying her very own Hollywood Method.

 

Una actriu frustrada comença a triomfar a la dita “fàbrica de somnis” mitjançant el seu propi “mètode Hollywood”.

 

Friday 20.10.

19:00, Int. Shorts Comedy 

Cineciutat Sala 1

World Premiere

Rainer Lipski

2023, USA, 9 min

Eng w/ Es sub

bottom of page