top of page
Screenshot 2023-10-04 at 5.57.06 PM.png
Between_Her_4.jpg

Between Her

Aya is a young trans girl, frustrated by love life and men. One evening, she goes out to a bar and meets there by chance, a guy from the distant past. This meeting causes her to face

her biggest fear, herself.

 

L’Aya és una jove trans, frustrada per la vida amorosa i els homes. Un vespre, en un bar, es troba per casualitat un noi del passat llunyà. Aquesta trobada fa que s'enfronti a la seva por més gran, ella mateixa.

 

Friday 20.10.

17:30, Int. Short Films LGBTQ+

Cineciutat Sala 1

Balearic Premiere

Bar Cohen

2023, Israel, 30 min

Hebrew w/ Es sub

All The Girls I could...png

To All the Girls I Could've Loved Before

In the vibrant New York City scene, confident gay man Raúl's life takes an unexpected turn when he's captivated by Ella's karaoke performance. 

 

A la vibrant ciutat de Nova York, la vida d'un home gai molt segur de sí mateix, el Raúl, fa un gir inesperat quan queda captivat per l'actuació de karaoke de l’Ella.

 

Friday 20.10.

17:30, Int. Short Films LGBTQ+

Cineciutat Sala 1

World Premiere

Adolfo Mena Cejas

2023, USAl, 11 min

Eng w/ Es sub

Wake Up.jpg

Wake up

Maria and Ana, long-time lovers, explore their bisexuality after years with their husbands. Ana's hesitations prevent them from taking the final step, leaving Maria to endure the pain of sharing the woman she loves.

 

La Maria i l’Ana, amants des de fa molt de temps, exploren la seva bisexualitat després d'anys amb els seus marits. Els dubtes de l’Ana els impedeixen fer el pas final, fent que la Maria carregui amb el dolor de compartir la dona que estima.

 

Friday 20.10.

17:30, Int. Short Films LGBTQ+

Cineciutat Sala 1

Balearic Premiere

Cecilia Gessa

2023, Spain, 11 min

Es w/ Eng sub

Aban.jpg

Aban

Under constant pressure from her ex-husband, Nazanin should turn their child - Aban, nine years old - away from a very driven feminine taste. One day, Aban goes to the hospital thinking of undergoing life-changing surgery.

 

Sota la pressió constant del seu exmarit, la Nazanin hauria d'allunyar el seu fill -Aban, de nou anys- d'un gust molt pronunciat per tot allò que és femení. Un dia, l'Aban va a l'hospital amb la idea de sotmetre's a una cirurgia que li canviarà la vida.

 

Friday 20.10.

17:30, Int. Short Films LGBTQ+

Cineciutat Sala 1

Baleares Premiere

Abbas Taheri, Mahdieh Toosi

2023, Persian, 16 min

Persian  w/ Eng sub

Reflections.jpg

Reflections

Just like an LP, coming out of the closet for a gay lad has both an A side and a B side. A

life between guilt and pleasure. ‘Reflections’ invites you to reflect upon this idea.

 

Igual que un LP, sortir de l'armari per a un noi gai té una cara A i una cara B. Una vida entre la culpa i el plaer. ‘Reflexions’ us convida a reflexionar sobre aquesta idea.

 

Friday 20.10.

17:30, Int. Short Films LGBTQ+

Cineciutat Sala 1

World Premiere

Kane Kwik

2023, MIB Spain, 11 min

Eng w/ Es sub

I have no tears.jpg

I have No tears, and I must cry

I have No tears, and I must cry

 

Maria Luisa is ready to escape immigration limbo, but when her greencard interview takes an unexpected turn, she faces the anxiety of losing the life she had planned

 

La Maria Luisa està preparada per sortir dels llimbs del sistema d’ immigració, però quan la seva entrevista per a aconseguir la targeta verda fa un gir inesperat, s'enfronta a l'ansietat de perdre la vida que havia planejat.

 

Monday 23.10.

18:00, Int. Shorts Dark Family

Cineciutat Sala 1

European Premiere

Luis Fernando Puente

2023, USA, 13 min

Eng w/ Es sub

IVALU.jpg

IVALU

Ivalu is gone. Her little sister is desperate to find her. Her father does not care. The vast Greenlandic nature holds secrets.The search for Ivalu is on.

 

L’Ivalu ha marxat. La seva germana petita la busca desesperadament. Al seu pare no li importa. L’immensa natura groenlandesa guarda secrets. La recerca de l’Ivalu es posa en marxa.

 

Monday 23.10.

18:00, Int. Shorts Dark Family

Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere

Anders Walter, Pipaluk Kreutzmann Jørgensen

2023, Denmark, 17 min

Kalaallisut w/ Es sub

Bienvenidos a Los Angeles.jpg

Bienvenidos a Los Angeles

Based on true events at LAX airport, "Bienvenidos a Los Angeles" follows Imani, a Nigerian single-mother in LA, as she aids a stranger in reuniting with her son. However, this act of kindness endangers Imani's own citizenship journey.

 

Basat en fets reals a l'aeroport de LAX, "Bienvenidos a Los Angeles" explica la història de l’ Imani, una mare soltera nigeriana a LA, que ajuda a un desconegut a retrobar-se amb el seu fill. No obstant això, aquest acte de bondat posa en perill el camí cap a la ciutadania de l’Imani.

 

Monday 23.10.

18:00, Int. Shorts Dark Family

Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere

Lisa Cole

2023, USA, 17 min

Eng w/ Es sub

Beneath my mothers feet.jpg

Beneath a Mother's Feet

A Moroccan mother faces her dreams and fears, making the painful choice to leave everything behind, including her children. This film combines cinemá verite, superstition, and allegory, reflecting the director's personal history and exploring the challenges of maternal sacrifice and defying patriarchal norms.

 

Una mare marroquina s'enfronta als seus somnis i pors, prenent la dolorosa elecció de deixar-ho tot enrera, inclosos els seus fills. Aquesta pel·lícula combina cinéma vérité, superstició i al·legoria, reflectint la història personal del director i explorant els reptes del sacrifici matern i el desafiament de les normes patriarcals.

 

Monday 23.10.

18:00, Int. Shorts Dark Family

Cineciutat Sala 1

World Premiere

Elias Suhail

2023, UK, 16 min

Arab w/ Es sub

BetweentwoWorlds.png

Between two islands

Sayu, a Cuban-Japanese teenager, grapples with conflicting identities and choices. She loves skating and singing, embracing her Cuban side, but her Japanese family plans to take her back to Japan for a better future. Caught in between, Sayu seeks solace in the city's corners and people, avoiding the decision imposed by her parents.

 

La Sayu, una adolescent cubana-japonesa, es debat entre identitats i opcions conflictives. Li encanta patinar i cantar, abraçant el seu costat cubà, però la seva família japonesa planeja portar-la de tornada al Japó per a un futur millor. Atrapada entre mig, la Sayu cerca consol entre la gent i les cantonades de la ciutat, intentant evitar la decisió imposada pels seus pares.

 

Monday 23.10.

18:00, Int. Shorts Dark Family

Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere

Hideki Nakazaki

2023, Cuba, 12 min

Es w/ Eng sub

El portafolio.jpeg

El Portafolio

Clutching an intriguing-looking briefcase, a man arrives home late to his concerned wife. A story that involves giving a ride to an oddly behaved hitchhiker who was spotted walking along the edge of the tarmac on a desolate desert road, holding the aforementioned case.

 

Aferrant-se a un maletí d’aspecte intrigant, un home arriba tard a casa per trobar-se amb la seva esposa preocupada. Una història que involucra a un autoestopista de comportament estrany que va ser vist caminant per la vora d’una desolada carretera del desert, portant el maletí abans mencionat. 

 

Thursday 27.10.

22:00, Int. Short Films Twisted Love

Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere

Scottie Cameron

2022, USA, 10 min

Es w/ Eng sub

Starfuckers .jpeg

Starfuckers

An intimate evening between a film director and an escort is disrupted when a familiar face arrives.

 

Una vesprada íntima entre un director de cinema i una escort es veu interrompuda per l’arribada d’un rostre conegut.

 

Thursday 27.10.

22:00, Int. Short Films Twisted Love

Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere

Antonio Marziale

2022, USA, 15 min

Eng w/ Es sub

Mountain_Stills_2.jpeg

Mountain

A young girl comes to a mysterious village, she lives a quiet life as a priestess. Until a special ceremony, she is gradually pushed into the abyss.

 

Una jove arriba a un poble misteriós, viu una vida tranquil·la com a sacerdotessa. Fins que hi ha una cerimònia especial, a partir de la qual és empesa gradualment a l’abisme.  

 

Friday 28.10.

16:00, Int. Short Films Female Power

Cineciutat Sala 2

European Premiere

Yuwei Du

2022, China/USA, 20 min

Chinese w/ Es sub

Wishaway .jpeg

Wishaway

An act of violence forces a young mother and her 3-year-old son to flee across wintry Austria. On her journey, she has to face responsibility and eventually realizes that we all leave traces in the lives of others, whether we want to or not. A story of liberation.

 

Un acte de violència obliga a una mare jove i al seu fill de tres anys a fugir a través de l’Àustria hivernal. En el seu viatge, ha de fer front a les seves responsabilitats i finalment s’adona que tots deixam la nostra marca en la vida dels altres, vulguem o no. Una història d’alliberament. 

 

Friday 28.10.

16:00, Int. Short Films Female Power

Cineciutat Sala 2

Spanish Premiere

Klara von Veegh

2022, Austria, 21 min

Ger w/ Es sub

Desmond’s Not Here Anymore.jpeg

Desmond's not here anymore

Abigail battles to move her elderly mother with dementia out of the family home. When her mother unconsciously haunts her by continually questioning Desmond's whereabouts it forces her to finally face the question.

 

L’Abigail lluita per treure la seva mare major i amb demència de la casa familiar. Quan la mare la turmenta inconscientment preguntant contínuament on és el Desmond, es veu obligada a afrontar aquest assumpte. 

 

Friday 28.10.

16:00, Int. Short Films Female Power

Cineciutat Sala 2

Spanish Premiere

Mmabatho Montsho

2022, USA, 15 min

Eng w/ Es sub

The Little Match Girl .jpg

Little Match Girl

An adaptation of Hans Christian Anderson’s famous short story by the same title, The Little Match Girl. A sad tale of a young girl who tries to sell matches to feed her homeless family, but is neglected and dies alone on the cold streets of Cape Town.

 

Una adaptació del famós conte de Hans Christian Anderson del mateix títol ‘La venedora de mistos’. La trista història d’una nena que tracta de vendre mistos per a alimentar la seva família sense llar, però ignorada, mor sola en els freds carrers de Ciutat del Cap.

 

Friday 28.10.

16:00h, Int. Short Films Female Power

Cineciutat Sala 2

Balearic Premiere

Kim Geldenhuys

2022, South Africa, 12 min

Afr/Eng w/ Es sub

Plaisir.jpeg

Plaisir

A lonely American faces unrequited love on a farm commune in the south of France.

 

Un nord americà solitari sofreix per un amor no correspost en una comuna agrícola del sud de França.

 

Friday 28.10.

16:00, Int. Short Films Female Power

Cineciutat Sala 2

Spanish Premiere

Molly Gillis

2022, USA, 20 min

Fr/Eng w/ Es sub

The Intermission.jpeg

Intermission

Sometimes after a radical political change - In a theatre, a journalist persecuted by the police hides in the dressing room of the leading actress Liv Halstrøm during a performance of Ibsen’s Hedda Gabler. Within a 10-minute intermission, the actress has to make a life-changing decision.

 

Un temps després d’un canvi polític radical - En un teatre, un periodista perseguit per la policia s’amaga al vestidor de l’actriu principal Liv Halstrøm durant una representació d’Hedda Gabler d’Ibsen. En un descans de 10 minuts, l’actriu ha de prendre una decisió que canviarà la seva vida.

 

Friday 28.10.

16:00, Int. Short Films Female Power

Cineciutat Sala 2

Spanish Premiere

Ben von Grafenstein

2022, Germany, 18 min

Ger w/ Es sub

Foto_4_Sacrifici.jpg

Sacrifici

Victoria is a worn-out hotel maid. Today, on her last day of work before retirement, she feels different. The hotel corridor marks her path to freedom.

 

La Victòria és una cambrera d’hotel esgotada. Avui, en el seu darrer dia de treball abans de jubilar-se, se sent diferent. El passadís de l’hotel li marca el camí cap a la llibertat.

 

Friday 28.10.

16:00, Int. Short Films Female Power

Cineciutat Sala 2

World Premiere

Sofía Martell, Lluís Prieto

2022, Spain (MIB), 16 min

Cat/Es w/ Eng sub

volver al sur.jpeg

Volver al Sur

Father is dead. Daughter and son carry his corpse south of the border. Despite the risk this journey entails, they set out to bury him at the place that used to be home. A migrant family story.

 

El pare és mort. Filla i fill porten el seu cadàver al sud de la frontera. Tot i el risc que implica aquest viatge, es disposen a enterrar-lo en el lloc que solia ser la seva llar. La història d’una família migrant. 

 

Saturday 29.10.

20:00, Int. Short Films Nighttime

Cineciutat Sala 2

Spanish Premiere

Sofia Ayala

2022, Germany, 15 min

Es w/ Eng sub

Lonely Fans.jpg

Lonely Fans

Laurent is a wind turbine mechanic with a special affinity for fans. When he stays at Anais' hotel for a night, sparks fly and the elements begin to collide.

 

El Laurent és un mecànic d’aerogeneradors amb una afinitat especial pels ventiladors. Quan passa la nit a l’hotel de l’Anais, salten espurnes i els elements entren en col·lisió.

 

Saturday 29.10.

20:00, Int. Short Films Nighttime

Cineciutat Sala 2

Spanish Premiere

David Oesch

2022, Switzerland, 20 min

Fr w/ Es sub

Un Diumenge Qualsevol.jpeg

Un Diumenge Qualsevol

Júlia experiences emotional-sexual relationships very differently from Clara, her partner. This will cause her doubts, make her realize that they no longer share the same lifestyle, and will also lead her to question their own relationship.

 

La Júlia viu les relacions afectivosexuals de manera molt diferent de la Clara, la seva parella. Aquest fet li genera dubtes, farà que s’adoni que ja no comparteixen el mateix estil de vida i, a més, la portarà a qüestionar-se la seva pròpia relació.

 

Saturday 29.10.

20:00, Int. Short Films Nighttime

Cineciutat Sala 2

World Premiere

Eugenia Sampedro

2022, Spain (MIB), 11 min

Cat w/ Es sub

FreeMen.jpg

Free Men

Free Men is a comedy about two best friends who get in trouble with their jobs, which forces them to rethink how they want to live their lives.

 

Free Men és una comèdia sobre dos millors amics que tenen problemes amb la seva feina, fet que els obliga a replantejar-se com volen viure les seves vides. 

 

Saturday 29.10.

20:00, Int. Short Films Nighttime

Cineciutat Sala 2

Spanish Premiere

Óskar Kristinn Vignisson

2022, Denmark, 30 min

Da w/ Es sub

Uprooted.jpeg

UPROOTED

The displacement crisis has reached 100 million people globally. 60+ Ukrainian refugees were involved in making the film, sending a message of support to all refugees. The film focuses on the PTSD that people experience after fleeing the war.

 

La crisi de desplaçats afecta a 100 milions de persones en tot el món. Més de 60 refugiats ucraïnesos participen en la realització de la pel·lícula, enviant un missatge de suport a tots els refugiats. La pel·lícula es centra en el trastorn d’estrés post traumàtic que experimenten les persones després de fugir de la guerra.

 

Saturday 29.10.

20:00, Int. Short Films Nighttime

Cineciutat Sala 2

Spanish Premiere

Andzej Gavriss

2022, Ukraine, 4 min

Eng, Ukr w/ Es sub

SEMILLAS.jpg

Semillas

Spain, 1938. A woman is quietly planting seeds in her garden when two armed soldiers appear. Before being detained, she hides some of the seeds in her pocket.

Espanya, 1938. Una dona està sembrant llavors al seu jardí tranquil.lament, quan apareixen dos soldats armats. Abans de ser arrestada, es guarda unes quantes llavors a la butxaca.

Sunday 30.10.

17:00, Int. Short Films Global Stories

Cineciutat Sala 1

Baleares Premiere

Toni Bestard

2022, Spain, 5 min

No Dialogue

Split Ends.jpeg

Split Ends

A bald girl and a young man with long hair whose car has been confiscated due to lack of a proper hijab are trying to solve their problems with the Tehran morality Police without having to pay a fine. After being humiliated by a police officer, they decide to punish the officer in their own way.

 

Una al·lota calba i un jove de cabell llarg, als quals han confiscat el cotxe per no dur un hijab adient, intenten resoldre els seus problemes amb la policia moral de Teheran sense haver de pagar una multa. Després de ser humiliats per un oficial de policia, decideixen castigar l’oficial a la seva manera.

 

Sunday 30.10.

17:00, Int. Short Films Global Stories

Cineciutat Sala 1

World Premiere

Alireza Kazemipour

2022, Iran, 15 min

Per w/ Es sub

39.jpeg

39

On October 23, 2019, the bodies of 39 Vietnamese were found lifeless in the trailer of an articulated refrigerated truck in Grays, Essex, UK: they were trying to escape their country in search of a better life.

 

El 23 d’octubre de 2019, els cossos de 39 vietnamites foren trobats sense vida en el remolc d’un camió nevera a Grays, Essex, Regne Unit: intentaven escapar del seu país en la recerca d’una vida millor.

 

Sunday 30.10.

17:00, Int. Short Films Global Stories

Cineciutat Sala 1

Mallorca Premiere

Martín Delfino Guevara

2022, Spain, 13 min

Viet w/ Es sub

Zama.jpeg

FABIU

Oliver finds a photograph buried on the beach. Behind that photo lie the stories of people who sacrifice their lives every day looking for a dream. One of them is called Zama.

 

L’Oliver troba una fotografia enterrada a la platja. Darrere d’aquesta foto es troba la història d’éssers humans que sacrifiquen les seves vides cada dia perseguint un somni. Un d’ells és Zama. 

Sunday 30.10.

17:00, Int. Short Films Global Stories

Cineciutat Sala 1

Mallorca Premiere

Miguel Ángel Marqués Bordoy

2022, Spain (MIB), 9 min

En/Fr/Es w/ Es sub

Aún Queda Polvo Bajo El Congo.jpg

Aún Queda Polvo Bajo El Congo

David and Roberto, a couple of journalists stationed in the Democratic Republic of the Congo, take refuge from the war in a shelter full of rubble. There they will run into Badou, a frightened and friendly child with whom quickly, and thanks to photography, they will make friends.

 

El David i el Roberto, una parella de periodistes destacats de la República Democràtica del Congo, es resguarden de la guerra en un refugi en runes. Allà es toparan amb el Badou, un nen espantadís i simpàtic amb el qual ràpidament, i gràcies a la fotografia, iniciaran una amistat.

 

Sunday 30.10.

17:00, Int. Short Films Global Stories

Cineciutat Sala 1

Balearic Premiere

R. Ruvens

2022, Spain, 6 min

Es/Eng w/ Es sub

Tarneit.jpeg

TARNEIT

Tyrone's family despises immigrants and homosexuals. His best friend Clinton, a refugee, lives with his family, who also have firm ideas about race and sex. The friends are deeply bonded because they’re both deaf, and share a dream of one day escaping the harsh violence that swirls around them.

 

La família del Tyrone menysprea els immigrants i als homosexuals. El seu millor amic, el Clinton, un refugiat, viu amb la seva família, que també té idees fermes sobre la raça i el sexe. Els dos amics estan profundament units, perquè ambdós són sords i comparteixen el somni d’escapar algun dia de la violència que els envolta. 

 

Sunday 30.10.

17:00, Int. Short Films Global Stories

Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere

John Sheedy

2022, Australia, 22 min

Eng w/ Es sub

Forgiveness.jpeg

Forgiveness

Forgiveness is a short film inspired by Billy Talent’s latest album, Crisis of Faith, and is an allegorical expression of the inward journey to redemption.

 

Forgiveness és un curtmetratge inspirat en el darrer àlbum de Billy Talent, Crisis of Faith, i és una expressió al·legòrica del viatge interior cap a la redempció. 

 

Sunday 30.10.

17:00, Int. Short Films Global Stories

Cineciutat Sala 1

European Premiere

Michael Maxxis

2022, Canada, 16 min

Eng w/ Es sub

bottom of page