EMIFF Banners ALL-11.png

Jack and Jo don’t want to die

Jack and Jo.png

Jack, a man disillusioned with life, works the night shift at a freezing facility where people choose to halt their lives. His life takes a turn on the night he chooses to freeze his own life when he meets Jo, a terminally ill girl being unfrozen early due to lack of funds. 

 

Jack, un home desil·lusionat, treballa el torn de nit en un centre de congelació on la gent tria aturar les seves vides. La seva fa un gir la nit que decideix congelar també la seva pròpia vida quan coneix a Jo, una noia amb una malaltia terminal que no es congela prest a causa de la falta de fons. 

 

Friday 29.10. 

17:00h, Int. Shorts #1 Family Light 

Cineciutat, Sala 2 

Kantu Lentz

2021, USA, 20’

Eng w/Es sub

ON MY MIND

On My Mind 02300.jpg

Henrik wants to sing a song for his wife. It has to be today, it has to be now. It's a question of life, death and karaoke.

 

Henrik vol cantar una cançó per a la seva dona. Ha de ser avui, ha de ser ara. És una qüestió de vida, mort i karaoke.

 

Friday 29.10. 

17:00h, Int. Shorts #1 Family Light 

Cineciutat, Sala 2 

Martin Strange-Hansen

2021, Denmark, 18min

Den w/Es sub

EMPTY FRAME

Emtpy Frame.jpg

A couple are waiting for their firstborn child. They are decorating the baby room with pictures. But... 

 

Una parella espera el seu fill primogènit. Estan decorant l'habitació del nadó amb imatges. Però... 

 

Friday 29.10. 

17:00h, Int. Shorts #1 Family Light 

Cineciutat, Sala 2 

Irej Hydary

2021, Sweden/Theran, 2min

No dialogue

YÉYÉ

YEYE.png

It's 6:00 AM. Jérémy and Graziella go on a journey through the memories of a very important person to them: Yéyé. An adventure that exceeds the limits of time, between memory, imagination and reality.

 

Són les 6:00 h del matí. Jérémy i Graziella viatgen a través dels records d'una persona molt important per a ells: Yéyé. Una aventura que supera els límits del temps, entre la memòria, la imaginació i la realitat.


 

Friday 29.10. 

17:00h, Int. Shorts #1 Family Light (MIB)

Cineciutat, Sala 2 

Roxanne Paisan

2021, Spain, 18min

Es w/Eng sub

DELAPO IS FINE

DOLAPO-IS-FINE_02_Dolapo_Doyin-Ajiboye_Apatan-Productions_Helen-Murray.jpg

A story about a young black girl's relationship with her hair and name, and how it helps her understand who she really is.

 

Una història sobre la relació entre una jove negra amb el seu cabell i el nom, i com això  l'ajuda a entendre qui és realment.

 

Friday 29.10. 

17:00h, Int. Shorts #1 Family Light 

Cineciutat, Sala 2 

Ethosheia Hylton

2021, UK, 15min

Eng w/Es sub

PAPI

PAPI 4.png

An intimate portrait of the filmmaker's father during a road trip to the beach in Dominican Republic.

 

Retrat íntim del pare del cineasta durant un viatge per carretera a la platja de la República Dominicana.

 

Friday 29.10. 

17:00h, Int. Shorts #1 Family Light 

Cineciutat, Sala 2 

Gabriela Ortega

2021, USA, 7min

Eng, Es w/Es, Eng sub

AUTO

Auto_Still_3.jpeg

A couple, a fight, a car and many unanswered questions.

 

Una parella, una baralla, un cotxe i moltes preguntes sense resposta.

 

Saturday 30.10. 

21:00h, Int. shorts #2 Nighttime

Cineciutat, Sala 2

Jakob Grunert

2021, Germany, 9min

Ger w/Eng sub

BODY OF MINED

Body of mined.jpg

A quiet, young woman moves into a new building and meets a brilliant and reclusive engineer at the brink of completing a bizarre, extraordinary machine. A bloody brain-bending climax unravels, savagely altering their lives and the very structure of their existence.  

Una dona tranquil·la i jove es muda a un nou edifici i coneix a un enginyer brillant i solitari a punt de completar una màquina estranya i extraordinària. Un clímax sagnant que et farà explotar el cervell es revela, alterant salvatgement les seves vides i la mateixa estructura de la seva existència.

Saturday 30.10. 

21:00h, Int. shorts #2 Nighttime

Cineciutat, Sala 2

Eric Jungmann

2021, US, 15min

Eng w/Es sub

ISKRA

Iskra_Still 2_.jpg

As a strange plague tightens its grip on an isolated rural village, a young woman's contact with the outside world breeds unrest amongst superstitious townspeople.

 

A mesura que una estranya plaga estreny el seu control sobre un poble rural aïllat, el contacte d'una jove amb el món exterior genera malestar entre la gent del poble.

 

Saturday 30.10. 

21:00h, Int. shorts #2 Nighttime

Cineciutat, Sala 2

Adrian Replanski

2021, France, 11min

Fr, Rus w/Es sub

5 hr, 39 min, 25 sec

5h 39min.jpg

When Damian comes into the world, his health is very delicate. A nurse decides to place another baby by his side, and his improvement is instantaneous. Many years later, he goes in search of this nurse, who hides a great secret.

 

Quan en Damián arriba al món, la seva salut és molt delicada. Una infermera decideix posar un altre nadó al seu costat, i la seva millora és instantània. Molts anys més tard, emprèn la recerca d'aquesta infermera, que amaga un gran secret.

 

Saturday 30.10. 

21:00h, Int. shorts #2 Nighttime

Cineciutat, Sala 2

Tomás Rojo, Santiago Rindel

2021, Spain, 23 min

Es w/Eng sub

YO, DIABLO

Yo_Diablo_still02.jpg

Joey works as a waiter for a hedonistic community of summer holiday makers in a small Mediterranean paradise. It is unclear if their exaggerated behavior is due to the summer coming to an end or is it their last summer?

Joey treballa com a cambrer per a una comunitat hedonista d'estiuejants en un petit paradís mediterrani. No està clar si el seu comportament exagerat es deu al fet que s’acaba l'estiu o que és el seu últim estiu.

Saturday 30.10. 

21:00h, Int. shorts #2 Nighttime

Cineciutat, Sala 2

Balthazar Klarwein

2021, Spain, 20min

Eng w/Es sub

TUK TUK

TukTUk Still.jpg

Walaa’s only way to secure income for her family is to drive a Tuk-tuk in a male dominated world where women are designed to struggle. At the risk of being harassed and rejected while drowning in debt, she embarks on a journey to fight for her livelihood.

L'única manera de Walaa d'assegurar ingressos per a la família és conduir un Tuk-tuk en un món dominat pels homes i on les dones són discriminades. Amb el risc de ser assetjada i rebutjada mentre s'ofega en deutes, s'embarca en un viatge per lluitar pels seus mitjans de vida.

Thursday 28.10. 

17:00h, Shorts #3 Female Power 

Cineciutat Sala 1

Mohamed Kheidr 

2021, Egypt, 25min

Arb w/Es sub

ALA KACHUU - Take and Run

AlaKachuu_Keyvisual_300dpi.jpg

Sezim wants to fulfill her dream of studying in the Kyrgyz capital when she gets kidnapped by a group of young men and taken to the hinterland. She’s forced to marry a stranger. If she refuses, she is threatened with social rejection and exclusion. She desperately seeks for a way out.

 

Sezim vol complir el somni d'estudiar a la capital kirguisa quan és segrestada per un grup de joves que la porta cap a l'interior. Es veu obligada a casar-se amb un desconegut. Si ella s'hi nega, està amenaçada de patir el rebuig social i l’exclusió. Cerca desesperadament una sortida.

 

Thursday 28.10. 

17:00h, Shorts #3 Female Power 

Cineciutat Sala 1

Maria Brendle

2021, Switzerland, 38min

Kirghiz w/Es sub

DOAH

Doah.jpg

Doah lives in a small Moroccan village with her single mother. All she wants is to play soccer with the boys. Due to her skin disease, she is cursed by the "evil eye" and shut out as the village outcast. When Doah is forced to confront the secret of her mother, she finally decides to stand up for herself.

 

Doah viu en un petit poble marroquí amb la mare soltera. L'únic que vol és jugar a futbol amb els nens. A causa d’una malaltia de la pell, és maleïda per un “mal d’ull” i marginada al poble on viu. Quan Doah es veu obligada a enfrontar-se al secret de la seva mare, finalment decideix defensar-se.

 

Thursday 28.10. 

17:00h, Shorts #3 Female Power 

Cineciutat Sala 1

Farzad Samsami 

2021, Norway/Theran, 14min

Arb w/Es sub

PRIME OF MY LIFE

Prime of my life.png

Samantha spends her days in pursuit of the dream of becoming a 'working actor’. When an emerging director invites her to talk about a role in his film she makes a rookie mistake - to hope.

Samantha passa els seus dies perseguint el somni de convertir-se en una "actriu en actiu”. Quan un director emergent la convida a parlar d'un paper en la seva pel·lícula, comet un error novell: esperar.

Thursday 28.10. 

17:00h, Shorts #3 Female Power 

Cineciutat Sala 1

Craig Tovey

2021, US, 11min

Eng w/Es sub

A little less conversation

A little less.jpg

In the Spanish seaside village of Cala Ratjada in Mallorca, 4 women cross paths. Cindy “ The American”, Sara “The Spanish one” and Gina “The Swiss-born", all willing to take criminal action to achieve their dreams. When things don’t work out as planned, can Svea “The Danish” hygge centric help them reach their goal?

Al poble costaner espanyol de Cala Ratjada, a Mallorca, 4 dones es creuen. Cindy "La Americana", Sara "La Española" i Gina "La Nacida en Suiza", totes disposades a emprendre accions legals per aconseguir els seus somnis. Quan les coses no funcionen com estava previst, pot l'egocèntric Svea "El Dane" ajudar-los a assolir el seu objectiu?

Thursday 28.10. 

17:00h, Shorts #3 Female Power (MIB)

World Premier

Cineciutat Sala 1

Carmen Molinar 

2021, Spain, 14min

Eng w/Es sub

A BIRTHDAY

Screen Shot 2021-10-17 at 3.11.01 PM.png

On her birthday, a single mom tries to bring light in the lives of her two young children by inventing a car game where they conquer hidden corners of their village. 

 

En el seu aniversari, una mare soltera intenta aportar llum a la vida dels seus dos fills petits inventant un joc de cotxes on conquereixen racons amagats del seu poble. 

 

Sunday 31.10. 

21:00h, Shorts #4 Family Darkness

Cineciutat Sala 2

Philippe Arsenault

2021, Canada, 21min’

Fr w/ Es subs

CARAVAN

Caravan.jpg

Essex, UK present day. A middle aged farmhand finds himself caught amidst a flurry of accusations sparked by an encounter with two young boys near his caravan. These allegations cause him to lose his job and get banned from the local pub. In a desperate plea to clear his name, he confronts their mother.

Essex, Regne Unit en l’actualitat. Un agricultor de mitjana edat, es troba atrapat enmig d'una allau d'acusacions provocades per una trobada amb dos nois joves prop de la seva caravana. Aquestes inculpacions fan que perdi la feina i se li prohibeixi sortir del pub local. En una desesperada súplica per netejar el seu nom, s'enfronta a la seva mare.

Sunday 31.10. 

21:00h, Shorts #4 Family Darkness

Cineciutat Sala 2

William Michael Anderson

2021, UK, 13min

Eng w/ Es subs

THE HIDEAWAY

HideawayStillforMallorca.jpg

After hearing a rumor that her mother is a stripper, 14-year old Nika becomes determined to discover the truth, unknowingly crossing the threshold into adulthood.

 

Després d'escoltar el rumor que la seva mare és stripper, Nika, de 14 anys, està decidida a descobrir la veritat, creuant sense adonar-se el llindar cap a l'edat adulta.

 

Sunday 31.10. 

21:00h, Shorts #4 Family Darkness

Cineciutat Sala 2

Jane Stephens Rosenthal

2021, US, 15min

Eng w/ Es subs

TWO OPTIONS 

Two Options.jpg

In this new Europe without borders, besieged by fear and intolerance, a polish immigrant will have to face the reality of racism.

 

En aquesta nova Europa sense fronteres, assetjada per la por i la intolerància, un immigrant polonès haurà d'enfrontar-se a la realitat del racisme.

 

Sunday 31.10. 

21:00h, Shorts #4 Family Darkness

Cineciutat Sala 2

Gon Caride

2021, France, 10min

Fr w/ Es subs

ANNIE 

Annie.jpg

Annie is a woman who wakes up in the middle of an abandoned quarry without knowing how she got there. Tied to a pole, by a metal chain, Annie can't run away. As the hours go by, her hopes of escape fade and she slowly begins to understand her complicated situation.

Annie és una dona que es desperta enmig d'una pedrera abandonada sense saber com va arribar allà. Lligada a un pal, per una cadena metàl·lica, Annie no pot fugir. Així com passen les hores, les esperances d'escapar s'esvaeixen i a poc a poc comença a entendre la seva complicada situació.

Sunday 31.10. 

21:00h, Shorts #4 Family Darkness (MIB)

Cineciutat Sala 2

Miki Durán Mas

2021, Spain, 13min

Es w/ Eng subs

ASKA

Aska.jpg

A pilgrimage of two young sisters through the landscapes of Iceland in their quest to appease an ill-tempered volcano. Having trapped their mother’s spirit inside a box, they race against nature’s decay and prepare to feed her to the Snake of Fire before she brings death upon their land.

 

Una peregrinació de dues germanes joves a través dels paisatges d'Islàndia en la recerca per apaivagar un volcà malhumorat. Després d'haver atrapat l'esperit de la mare dins d'una caixa, corren contra la decadència de la natura i es preparen per alimentar-la amb la Serp de Foc abans que aquesta porti la mort a la seva terra.

 

Sunday 31.10. 

21:00h, Shorts #4 Family Darkness

Cineciutat Sala 2

Clara Milo

2021, Canada, 14min

Icelandic w/ Eng subs

DOWNPOUR

Downpour_2.3.3.jpg

When their car breaks down in rural America, a Muslim couple are faced with a difficult decision. 

Quan el cotxe s’avaria a l'Amèrica rural, una parella musulmana s'enfronta a una difícil decisió. 

Sunday 31.10. 

21:00h, Shorts #4 Family Darkness

Cineciutat Sala 2

Jade Courtney Edwards

2021, US, 11min

Eng, Ar w/ Eng subs

FAITH

faith.png

A catholic nun decides to break her vows and go back to find the man she fell in love with, 20 years ago.

 

Una monja catòlica decideix trencar els seus vots i tornar a trobar l'home del qual es va enamorar, fa 20 anys.

 

Thursday 28.10. 

21:00h, Shorts #7 Love Stories

Cineciutat Sala 2

Matteo Mosterts

2020, US, 4min

Eng/Es w/Eng sub

PARIS - MONTREAL

Paris Montreal.jpg

After two years away, Marie comes back to Montreal for a last day with her former lover Eric. Will their strange sense of humor and unique chemistry be enough to give love a second chance?

 

Després de dos anys fora, Marie torna a Montreal per passar un últim dia amb el seu antic amant Eric. Seran suficients el seu estrany sentit de l'humor i la química única per donar una segona oportunitat a l'amor?

 

Thursday 28.10. 

21:00h, Shorts #7 Love Stories

Cineciutat Sala 2

Jimmy Larouche

2020, Canada, 21min

Fr/Es w/Es sub

THE CATCH

The Catch.png

The trust between a couple of trapeze artists is threatened before the most important performance of their career.

La confiança entre un parell d'artistes trapezistes es veu amenaçada abans de l'actuació més important de la seva carrera.

Thursday 28.10. 

21:00h, Shorts #7 Love Stories

Cineciutat Sala 2

Director:
Thais Drassinower 

2020, Peru, 17min

Es w/Eng sub

HEADWIND

Headwind.jpg

On a windswept cliff, Birgit fights a battle against wind turbines and for her marriage against the policeman Trond who has come to remove her. With knitting, chocolate cake and a will of steel, she challenges her husband to an unexpected duel.

 

En un penya-segat ventós, Birgit lluita en una batalla contra els aerogeneradors i pel seu matrimoni contra el policia Trond que ha vingut a treure-la. Amb teixits, pastís de xocolata i una voluntat d'acer, desafia el seu marit a un duel inesperat.

Thursday 28.10. 

21:00h, Shorts #7 Love Stories

Cineciutat Sala 2

Jon Vatne

2020, Norway, 13min

Nor w/Es sub

FABIU

FABIU_Still_8_(c)Georg Weiss.png

Retiree Arthur has been lovingly caring for his seriously ill wife Martha. As the new Hungarian care worker Fabiu arrives, Arthur's feelings of desire and suppressed longing start to rise.

 

Arthur, ara retirat, ha estat cuidant de la seva dona greument malalta, Martha, durant algun temps. Quan Fabiu, un cuidador d'origen hongarès, arriba a la casa, comencen a sorgir els desitjos i anhels que Arthur s’havia reprimit.

 

Thursday 28.10. 

21:00h, Shorts #7 Love Stories (LGBTQ+)

Cineciutat Sala 2

Stefan Langthaler

2020, Austria, 30min

Ger w/Es sub

SOL SOL 

Sol sol.jpg

Xavier is a menorquin teenager that doesn't feel comfortable at home. When a catalan tourist visits the island he will try to solve his problems by exploring his sexuality, to grow up in the natural space of Sa Mesquida.

 

En Xavier és un adolescent menorquí que no se sent còmode a casa. Quan un turista català visiti l'illa intentarà resoldre els seus problemes explorant la seva sexualitat, per créixer en un espai natural com Sa Mesquida.

 

Thursday 28.10. 

21:00h, Shorts #7 Love Stories (LGBTQ+ & MIB)

Cineciutat Sala 2

Àlex Arroyo

2021, Spain, 11min

Es w/Eng sub

STRANBOOK 

200505_Cartel Stanbrook CAT.jpg

Spain, 1939. War is on its dying stage. In the Port of Alicante, thousands of people are waiting for a ship. Docked, the cargo ship Stanbrook is witness to the desperation.

 

España, marzo de 1939. La guerra agoniza. En el puerto de Alicante se amontonan miles de personas esperando la llegada de barcos que les conduzcan al exilio. Amarrado, el carguero Stanbrook es testigo de la desesperación.

 

Only In FILMIN

Óscar Bernàcer

2020, Spain, 23min

Es w/Eng sub

LIGHTNINGS

Lightings.jpg

End of summer, somewhere in September, Ellie follows her twin sister to the heart of the forest. Once reunited, they disappear in a single spark.

 

A finals d'estiu, en algun lloc al setembre, Ellie segueix la germana bessona fins al cor del bosc. Un cop reunides, desapareixen en una sola espurna.

 

Thursday 28.10. 

21:30h, Shorts #8 A Bit Twisted 

Cineciutat Sala 1

Ilya Jacob

2020, Belgium, 21min

Fr w/Eng sub

WINDOWLESS

Windowless.jpg

35 years ago Maria left her newborn in a baby window. With the help of the authorities, she tracks down her daughter and meets Caroline for the first time. 

 

Han passat 35 anys d’ençà que Maria va abandonar el seu nadó acabat de néixer als serveis socials. Amb l'ajuda de les autoritats, busca la seva filla i coneix Caroline per primera vegada. 

 

Thursday 28.10. 

21:30h, Shorts #8 A Bit Twisted 

Cineciutat Sala 1

Samuel Flückiger

2020, Switzerland, 27min

Ch w/Es sub

NOVEMBER 1ST

November 1st Camerimage Still#5.jpg

Traveling to witness the execution of her son’s murder, a mother is torn between retaliation and reconnecting with her estranged daughter.

 

Viatjant per presenciar l'execució de l'assassinat del seu fill, una mare es debat entre les represàlies i la reconciliació amb la seva filla distanciada.

 

Thursday 28.10. 

21:30h, Shorts #8 A Bit Twisted 

Cineciutat Sala 1

Charlie Manton

2020, UK, 24min

Eng w/Es sub

J'ai Le Cafard

J'ai Le Cafard.jpg

A depressed woman struggles to keep up appearances in front of her driven office colleagues. An encounter with a dying cockroach in the office toilet develops into an absurd friendship, becoming the comforting companionship she needs until she realizes its destructive effects on her life.

 

Una dona deprimida lluita per mantenir les aparences davant dels seus motivats companys d'oficina. Una trobada amb una panerola moribunda al lavabo de l'oficina es converteix en una amistat absurda, passant a ser la companyia reconfortant que necessita fins que s'adona dels efectes destructius en la seva vida.

 

Thursday 28.10. 

21:30h, Shorts #8 A Bit Twisted 

Cineciutat Sala 1

Maysaa Almumin

2020, Kuwait, 13min

Arb w/Es sub

PANAMA MAN

Panama man.png

A middle-aged man battles with aquatic anxiety. He goes on holiday to defeat his nemesis, the hotel pool. He must first break out of his human wrapper and leap beyond the roaring jungle of his fears to uncover his true self, Panama Man. Disclaimer: Not a superhero film.

Un home de mitjana edat lluita contra l'ansietat aquàtica. Se'n va de vacances per derrotar el seu nèmesi, la piscina de l'hotel. Primer ha de sortir de l’uniforme i superar les pors per descobrir el seu veritable jo, l’Home de Panamà. Avís: no és una pel·lícula de superherois.

Thursday 28.10. 

21:30h, Shorts #8 A Bit Twisted (MIB)

Cineciutat Sala 1

Zygintas Papartis

2021, Lithuania, 13min

No Dialogue