DOCUMENTARIES_edited.jpg
TICKETS
The Salt Of the Earth.jpg

The Salt of The Earth

The Salt of the Earth (2014)

A Retrospect of Wim Wenders. Photographer Sebastião Salgado spends 40 years chronicling the experiences of deprived communities in Africa and South America. His son, Juliano Ribeiro Salgado, takes a look back over Sebastião's career. 

 

Una retrospectiva de Wim Wenders. El fotògraf Sebastião Salgado passa 40 anys narrant les experiències de comunitats desfavorides a l'Àfrica i Amèrica del Sud. El seu fill, Juliano Ribeiro Salgado, mira enrere la carrera de Sebastião. 

 

Thursday 28.10., 17:00h

Cineciutat Sala 2 

Director: Wim Wenders

2014, France Brazil Italy, 110 min’

Fr, Eng, Por w/Es sub

TICKETS
Sonic.jpg

SONIC FANTASY

In the early eighties in Los Angeles, Bruce Swedien embarked on a project that revolutionized the music industry forever. For the first time, those involved in that project tell the unknown story behind Bruce's work and how his talent ended up being an essential piece in the history of popular culture.

 

A principis dels anys vuitanta a Los Ángeles, Bruce Swedien es va embarcar en un projecte que va revolucionar la indústria musical per sempre. Per primera vegada, els implicats en aquest projecte expliquen la història desconeguda darrere de l'obra de Bruce i com el seu talent va acabar sent una peça essencial en la història de la cultura popular.

 

Thursday 28.10. 

20:15h WORLD PREMIER, MIB 

Sala Augusta cine

Marcos Cabotá

2021, Spain, 97 min

Eng w/Es Sub

TICKETS
canvis.png

CANVIS

Four women who left their homes and countries in the 1960's and early 70's to live, up to this day, on the islands of Mallorca , Ibiza and the city of Barcelona. An era and beginning of the tourist boom. They talk about the changes of leaving their homes and families, and living in a different culture and learning a new language.

 

Quatre dones que van abandonar les seves llars i països als anys 60 i principis dels 70 per viure, fins ara a les illes de Mallorca, Eivissa i la ciutat de Barcelona. Una època i l'inici del boom turístic. Parlen dels canvis d'abandonar les seves llars i famílies, de viure en una cultura diferent i aprendre un nou idioma.

 

Thursday 28.10.

19:30 h WORLD PREMIER, MIB

Cineciutat Sala 2 

Josep Owen Balanzat Goddard, 

Joan Vallespir Castillo

2021, Spain, 50 min

Es w/ Eng sub

TICKETS
Bienvenidos_a_España_Still_6.jpg

Bienvenidos a España

A refugee group who recently arrived in the south of Spain is hosted in a former whorehouse, excited about and fearful of the unknown, and willing to learn what Spaniards are like.

 

Un grup de refugiats que acaba d'arribar al sud d'Espanya és acollit en un antic prostíbul, amb la il·lusió i la por davant el desconegut, i disposats a aprendre com són els espanyols.

 

Friday 29.10.

19:30 h, MIB

Cineciutat Sala 1

Juan Antonio Moreno 

2021, Spain, 92min

Es w/Eng sub

TICKETS
HOLY_FRIT_Glass_Eyes.jpeg

HOLY FRIT

In this three-year race against time, Tim Carey, a talented, unknown LA artist bluffs his way into winning the commission to create the largest stained-glass window of its kind. The problem is, he doesn’t know how to make it. Tim desperately needs a savior...and then he meets Narcissus Quagliata.

 

En aquesta carrera de tres anys a contrarellotge, Tim Carey, un talentós i desconegut artista de Los Angeles, s'enfada en guanyar l'encàrrec de crear el vitrall més gran del seu tipus. El problema és que no sap com fer-ho. En Tim necessita desesperadament un salvador... Fins que coneix Narcís Quagliata.

 

Thursday 28.10.

19:30 h 

Cineciutat Sala 1

Justin Monroe 

USA, 120 min

Eng w/ Es sub 

TICKETS
Living.jpg

LIVING WITHOUT A COUNTRY

A violent trace has chased the Rohingya community for decades. Massive killings, tortures and rapes by the Burmese army has conditioned their day to day living. As a muslim community, they are discriminated by a military regime that resists to disappear. 

 

Un rastre violent ha perseguit la comunitat rohingya durant dècades. Els assassinats massius, tortures i violacions per part de l'exèrcit birmà han condicionat el seu dia a dia. Com a comunitat musulmana, són discriminats per un règim militar que es resisteix a desaparèixer. 

 

Saturday 30.10. 

19:30h

Cineciutat Sala 1

Alberto Martos

2021, Spain, 60min

ES w/Eng sub

TICKETS
1 Take me to the river New Orleans.jpg

TAKE ME TO THE RIVER 
NEW ORLEANS

A celebration of the rich musical history of New Orleans and Louisiana. A melting pot of influences from around the World, that formed one of the world's most unique cultural jewels. 

 

Una celebració de la rica història musical de Nova Orleans i Louisiana. Un bressol d'influències de tot el món, que va formar una de les joies culturals més singulars del planeta. 

 

Saturday 30.10. 

21:00h

Cineciutat, Sala 1

Martin Shore

2021, USA, 110 min’

Eng w/Es sub

TICKETS
Salaryman.jpg

SALARYMAN

A salaryman is a white collar worker in Japan who devotes his life to his employer. This work ethic built the country into the global superpower it is today. The director questions the Japanese office world and global work practices of modern-day life imposed by capitalism.

 

Un assalariat és un treballador de coll blanc al Japó que dedica la seva vida a la feina. Aquesta ètica de treball ha convertit el país en la superpotència global que és avui. El documental qüestiona les pràctiques laborals globals de la vida moderna imposades pel capitalisme.

 

Sunday 31.10. 

17:00h

Cineciutat, Sala 1

Allegra Pacheco

2021, Costa Rica, 79 min

Eng,Jap  w/Eng sub

TICKETS
The Beatles and India.jpg

The Beatles and India

A unique historical chronicle of the enduring love affair between The Beatles and India. A fascinating journey to a remote Himalayan ashram in search of spiritual bliss - a time that inspired an unprecedented burst of creative songwriting and shaped the evolution of the iconic band, how they bridged two vastly different cultures.

 

Una crònica històrica única de la perdurable relació amorosa entre The Beatles i l’Índia. Un viatge fascinant a un remot ashram de l'Himàlaia a la recerca de la felicitat espiritual, un temps que va inspirar un esclat sense precedents de composició creativa i que va donar forma a l'evolució de la icònica banda així com uniren dues cultures molt diferents.

 

Monday 1.11

18:00 h 

Cineciutat Sala 1

Ajoy Bose & Peter Compton

2021, UK, 96 min

Eng w/ Es sub

  • Live Concert! 

TICKETS
ballet 2.jpg

A Ballet full of Tango

An in depth encounter with the creative process of the Pasodos Dance Company in Mallorca. A look into the young dancer's life, suffering, and joy to finally shine on stage in the performance of "Tango Woman Ballet".

 

Una trobada en profunditat amb el procés creatiu de la Companyia de Dansa Pasodos a Mallorca. Una mirada a la vida, el patiment i l'alegria de les joves ballarines, per finalment brillar a l'escenari en la representació de "Tango Woman Ballet".

 

Monday 1.11

21:30 h, World Premier, MIB

Cineciutat Sala 2

Natalie Kraft

2021, Spain, 50 min

Es, Eng w/ Es/Eng sub

TICKETS
1 yoguhrt.jpg

Yoghurt Utopia

Whilst society shut down the asylums, it never truly found a place for the mentally ill. But when a young psychologist at a failing institution in Spain took a handful of patients and started a business, it grew into a multi-million dollar yoghurt brand that now employs hundreds of people with mental health problems.

 

Mentre la societat tancava els asils, no trobava realment un lloc per als malalts mentals. Però quan un jove psicòleg d'una institució en decadència a Espanya va agafar un grapat de pacients i va començar un negoci. Aquest va créixer i es va convertir en una marca multimilionària de iogurts que ara dóna feina a centenars de persones amb problemes de salut mental.

 

Only On FILMIN.ES

Anna Thomson, David Baksh

2020, UK, 71 min

Cat w/Eng Sub

TICKETS
Kayak.jpeg

Kayak No Limits - Menorca in the dark

A young man from Girona with visual impairment and physical disability sets off to circumnavigate the island of Menorca in an individual kayak, only guided by his friend's Rai Puig voice. During this journey, the senses of hearing and smell become his GPS. A challenge that claims people's abilities over limitations.

 

Un jove gironí amb discapacitat visual i física es posa en marxa per donar la volta a l'illa de Menorca en caiac individual, només guiat per la veu del seu amic Rai Puig. Durant aquest viatge, els sentits de l'oïda i l'olfacte es converteixen en el seu GPS. Un repte que reivindica les capacitats de les persones per sobre de les limitacions.

 

ONLY FILMIN.ES 

Isaac Padrós Suárez

2021, Spain, 60’

Es, Cat w/Eng Sub