top of page
EMIFF Banners ALL (2046 x 856 px) (1128 × 191 px) (2).png
TICKETS
GohstIsland Still.jpg

Ghost Island

A young woman’s soul is trapped in purgatory, on a paradise island. While searching for a way out she stumbles across mysterious characters who seem to be stuck there for an eternity, guarding a dark secret.

 

L'ànima d'una dona està atrapada al purgatori, una illa paradisíaca. Intentant sortir d'allà, es topa amb una sèrie de personatges misteriosos que semblen atrapats per tota la eternitat, protegint un obscur secret.

 

The film was shot in Mallorca. 

 

Thursday 27.10. 

21:30, Cineciutat, Sala 2

Spanish Premiere

Dir. Roman Toulany

2022, MIB Spain, 80min

Eng, Es, Ger w/ Es sub

TICKETS
SweetDisaster_2048x858_sRGB_1.327.1_SMALL.jpg

Sweet Disaster

Frida unexpectedly falls pregnant and Felix, the father, breaks up with her to reunite with his ex. Although some severe health problems caused by the late pregnancy force Frida to rest, she still tries to get Felix back, using methods that are absurd, exaggerated, and sometimes hilarious.

 

La Frida es queda embarassada inesperadament i el Fèlix, el pare, trenca amb ella per a tornar amb la seva ex. Tot i els seriosos problemes de salut deguts a l’embaràs que obliguen la Frida a descansar, ella continua intentant recuperar el Fèlix usant mètodes absurds, exagerats i a vegades còmics. 

 

An award-winning indie-comedy with over 30 Film Festival screenings worldwide.  

 

Thursday 27.10. 

17:00

Cineciutat, Sala 1

Spanish Premiere

Dir. Laura Lehmus

2022, Germany, 90min

Ger w/ Es sub

TICKETS
Bulldog_Still_-_4.jpeg

Bulldog

For as long as 21-year-old Bruno can remember, there has only been him and the unconditional love of his mother Toni, who is 15 years older. Nothing else seems to find room in the chaotic life of the two.

 

Fins on Bruno, de 21 anys, pot recordar, només han estat ell i l’amor incondicional de la seva mare, Toni, 15 anys major que ell. És l’únic que sembla estable en la caòtica vida de tots dos. 

 

This movie was shot in Ibiza.

 

Saturday 29.10. 

18:00h

Cineciutat, Sala 2

Spanish premiere

Dir. André Szardenings

2022, Germany, 95 min

Ger, Eng, Es w/ Es sub

TICKETS
Take The Night.jpeg

Take The Night

When a resentful brother organizes a prank kidnapping, he unwittingly hires career criminals with their own plans.

 

Quan un germà ressentit organitza un segrest per fer una broma pesada, involuntàriament contracta uns delinqüents professionals que tenen els seus propis plans. 

 

Saturday 29.10.

19:30h, Cineciutat, Sala 1

Spanish Premiere 

Dir. Seth McTigue 

2022, USA, 92min  

Eng w/Es sub

TICKETS
El Que Sabem_Screenshot_05.jpg

El Que Sabem

Friendship, love, and desire will take three best friends on a journey through time, marked by the first steps towards maturity and the disenchantment that appears when life shows its cards. A trip whose destiny implies certain sacrifices.

 

L’amistat, l’amor i el desig uniran tres amics en un viatge a través del temps, marcat per les primeres passes cap a la maduresa i el desencant que comencen a sentir quan la vida els mostra les seves cartes. Un viatge cap a un destí que implica certs sacrificis.

 

Sunday 30.10.

20:30h 

Sala Augusta, Sala 1

Balearic Premiere 

Dir. Jordi Núñez

2022, Spain, 

Cat w/ Eng sub

TICKETS
In her Name Still.jpg

In her Name

Estranged sisters are dealing with family bankruptcy and their formerly-important-artist father’s terminal illness. Immersed in the absurdity of the LA art world they fall through the spiritual rabbit hole that is their childhood home. However tragic their lives remain, they will find love again.

 

Dues germanes distanciades lidien amb la bancarrota familiar i la malaltia terminal del seu pare, un artista que va ser important. Immerses en l’absurditat del món artístic de LA, la casa on varen créixer les porta a fer un viatge espiritual. Però per molt tràgiques que siguin les seves vides, trobaran de nou l’amor. 

 

Sunday 30.10.

21:00 h

Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere

Dir. Sarah Carter

2022, USA, 100 min

Eng w/Es Sub 

TICKETS
Labyrinth Still.jpeg

Labyrinth

Wan’an is a surf paradise little known to the rest of the world. Only surfers and the world-weary wanting to escape from reality linger by its seemingly serene shore. 

 

Wan’an és un paradís del surf poc conegut per la resta del món. Només surfistes i desencantats que desitgen escapar de la realitat romanen en aquesta costa suposadament tranquila. 

 

Monday 31.10.

17:00h

Cineciutat Sala 2

World Premiere 

Dir. Xue MA

2022, Japan

Jap w/ Es sub

TICKETS
 Charly.jpeg

Charly

On the way back to her fiancé, Charly experiences an unexpected journey and meets exceptional characters who instead lead her on the path to herself.

 

De camí a retrobar-se amb el seu promès, la Charly viu un inesperat viatge i es creua amb personatges excepcionals que, en lloc d’això, la condueixen a trobar-se a sí mateixa.

 

Monday 31.10.

18:00 h 

Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere 

Dir. Alisa Kolosova

2022, Germany 

Ger w/ Es sub

TICKETS
Magdalena_still1.jpeg

Magdalena

Magdalena dreams of becoming a DJ and moving abroad. All while trying to raise her daughter, whom she cares for with her mother. When her dreams have a chance of coming true, old traumas return to haunt her and she has to choose – her daughter or her career. 

 

La Magdalena somnia en convertir-se en DJ i anar a l’estranger, mentre intenta criar la seva filla amb l'ajut de la seva mare. Quan sorgeix una oportunitat per a que els seus somnis es facin realitat, apareixen antics traumes i ha de triar entre la seva filla o la seva carrera.

 

Monday 31.10.

19:30 h

Cineciutat Sala 2

Spanish Premiere 

Dir. Filip Gieldon

2022, Poland,100min

Pol w/ Es sub

bottom of page